Δημοσίευση του Ν. 4493/2017 στο ΦΕΚ /τ.Α 164/31-10-2017

0

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (τ.Α 164/31-10-2017) ο Νόμος 4493/2017 “Κύρωση του Μνημονίου Συννενόησης και της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή του νόμου περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής (FATCA), καθώς και της Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών και διατάξεις εφαρμογής.”.

Σχόλια