Δημοσίευση του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού

0

Στο ΦΕΚ Α’79/9.4.2012 δημοσιεύθηκε ο Ν.4067 με το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον προηγούμενο ΓΟΚ. Βασικά σημεία του νέου οικοδομικού κανονισμού είναι ότι αποδίδονται μεγαλύτερες επιφάνειες ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου στις αστικές περιοχές, εισάγεται νέος ορισμός του ημιυπαίθριου χώρου που προσμετράται στη δόμηση, ενώ διατηρούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την εκτός σχεδίου δόμηση.

Αξιοσημείωτο είναι ότι χρονικό σημείο έναρξης ισχύος του νόμου ορίζεται σε τρεις μήνες από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξαιρουμένων ορισμένων διατάξεων -27 παρ.4, 28, 29,30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 – η ισχύς των οποίων άρχεται από την δημοσίευση στο ΦΕΚ. Η τρίμηνη αναβολή έναρξης ισχύος του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού είχε γίνει δεκτή από το ΥΠΕΚΑ, προκειμένου να δοθεί ο χρόνος έκδοσης των απαιτούμενων εγκυκλίων και διαταγμάτων και σύστασης των Γραφείων Δόμησης στους Δήμους κατόπιν μεταφοράς της σχετικής αρμοδιότητας.

Σχόλια