Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4111/2013 – Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του δικαστικού ενσήμου

0

Ειδικότερα, μεταβολή επέρχεται για άλλη μια φορά στον τρόπο υπολογισμού του δικαστικού ενσήμου καθώς με το άρθρο 40 παρ. 16 αντικαθίσταται το εδ. β’ της περ. 6 της παρ. ΙΓ’ του Ν. 4093/2012 ως εξής: “Επιπλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και χαρτόσημο ποσοστού 2,4%, τα οποία ανωτέρω ποσοστά υπολογίζονται επί του ποσού του δικαστικού ενσήμου”. Το εδ. α’ της περ.6 της παρ. ΙΓ’ του ν. 4093/2012 παραμένει αμετάβλητο («Το δικαστικό ένσημο καθορίζεται σε ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8 %ο) επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις, εφόσον το αιτούμενο ποσό είναι ανώτερο των διακοσίων (200) ευρώ») .

Νομικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διάταξη του άρθρου 36 παρ. 2, με την οποία προβλέπεται παράταση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 της προθεσμίας του άρθρ. 10 παρ. 6 του Ν.Δ. 3082/1954 για μη υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού περί υπάρξεως ή μη διαθήκης προς έκδοση κληρονομητηρίου, δήλωση φόρου κληρονομιάς και αίτηση μεταγραφής της δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς. Τέλος, με το άρθρο 33 του Νόμου ρυθμίζονται τα ζητήματα της τακτοποίησης και μεταβίβασης αυθαίρετων ακινήτων.

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4111/2013 – Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του δικαστικού ενσήμου by LawNet

Σχόλια