Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4117/2013 – Ρυθμίσεις αυθαιρέτων και αδειών δόμησης

0

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4117/2013 [PDF] (ΦΕΚ Α’ 29/05.02.2013) του υπουργείου Περιβάλλοντος, με τον οποίο κυρώνεται η από 31.10.2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με το νέο καθεστώς έκδοσης αδειών δόμησης ενώ προβλέπονται και νέες ρυθμίσεις για το ζήτημα των αυθαιρέτων. Ειδικότερα, με το δεύτερο άρθρο του Νόμου ρυθμίζονται ζητήματα του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού.

Με την πρώτη παράγραφο του δεύτερου άρθρου ορίζεται ότι αρκεί η εξόφληση ποσοστού 30% του συνολικού ποσού του ενιαίου ειδικού προστίμου έως 31η Μαΐου 2013 για τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος στο αυθαίρετο ακίνητο. Σημειώνεται δε, ότι σύμφωνα με την ένατη παράγραφο του ίδιου άρθρου, σε περιπτώσεις εξόφλησης ποσοστού 30% του προστίμου έως την ανωτέρω ημερομηνία, η σχετική βεβαίωση εξόφλησης που εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα του Τ.Ε.Ε. θα πρέπει να επισυνάπτεται υποχρεωτικά σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή της παρ. 4 του αρθρ. 23 του Ν. 4014/2011 και να γίνεται ειδική μνεία αυτής στη βεβαίωση του μηχανικού.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του τέταρτου άρθρου, «σε περίπτωση καταβολής ποσοστού 30% του συνολικού ποσού έως 31 Μαΐου 2013 παρέχεται έκπτωση 10% επί του συνολικού ποσού. Οι υπόλοιπες προς εξόφληση δόσεις κατανέμονται αντιστοίχως».

Σχόλια