Δημόσιο: έως πέντε χρόνια η άδεια άνευ αποδοχών

0

Εως πέντε (5) χρόνια θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν άδεια άνευ αποδοχών, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης οι υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ.

Η νέα ρύθμιση έρχεται να αντικαταστήσει αυτή που ίσχυε έως την 1η Ιουλίου και κάλυπτε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. Σε κάθε περίπτωση η σχετική άδεια παρέχεται για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους και χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου και τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η γνωμοδότηση του Υπηρσιακού Συμβουλίου θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η σχετική άδεια. 

Σχόλια