Διοικητικό Εφετείο: Δικαίωση κολεγίου για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων

0

Με πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ καλείται να πληρώσει το Ελληνικό Δημόσιο την άρνησή του να αναγνωρίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ιδιωτικών κολεγίων.
Το Διοικητικό Εφετείο, ύστερα από προσφυγή ιδιοκτήτη κολεγίου, επέβαλε την περασμένη Πέμπτη στο Δημόσιο το παραπάνω πρόστιμο, ενώ παράλληλα έθεσε και ζήτημα ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), καθώς μέχρι τώρα η αρμόδια για την αναγνώριση των πτυχίων αρχή της χώρας μας δεν εξέταζε καν τις περιπτώσεις αποφοίτων κολεγίων, αλλά τις απέρριπτε τυπικά.
Η δικαστική απόφαση, που αφορά υποθέσεις των ετών 2000-2005, ορίζει ότι ο ΔΟΑΤΑΠ θα πρέπει πλέον να εξετάζει τις αιτήσεις αναγνώρισης πτυχίων που υποβάλλουν όσοι απόφοιτοι κολεγίων έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε ομοταγές πανεπιστημιακό ίδρυμα άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς βέβαια να καθίσταται υποχρεωτική η αποδοχή τους.
Στο σκεπτικό της απόφασης απορρίπτεται η επιχειρηματολογία του Ελληνικού Δημοσίου, «επειδή, η, κατά παράλειψη, μη πλήρης συμμόρφωσή του προς τις ρυθμίσεις της ως άνω οδηγίας 89/48/ΕΟΚ αποβλεπούσης και στην προστασία ιδιωτικών δικαιωμάτων και συμφερόντων, η εν γένει εμμένουσα τακτική συμπεριφοράς και η κωλυσιεργία αυτού στο να μην αναγνωρίζει την επαγγελματική ισοτιμία τίτλων απονεμομένων από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν προηγουμένως δεν εξετάσει αν το σύνολο των σπουδών έχει διανυθεί σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ανωτάτης εκπαιδεύσεως εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην επαγγελματική πίστη, το κύρος, τη φήμη, τη βιωσιμότητα, την οικονομική δραστηριότητα, την ανάπτυξη και επέκταση της επαγγελματικής δραστηριότητας».

Σχόλια