Διορισμός διακριθέντων αθλητών σε κενές οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων

0

 Αθήνα, 7-6-2017 Αρ. Πρωτ. 32404 οικ.

Διορισμός διακριθέντων αθλητών σε κενές οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων στον τομέα των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της χώρας.

Με τη με αριθμό 32404/26-5-2017 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που εκδόθηκε σύμφωνα με: 1) τις διατάξεις α) του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως ισχύει, β) του ν. 2812/2000 (Α΄ 67) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και κυρίως του άρθρου 9 του ιδίου νόμου και του άρθρου 20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 58 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), γ) του άρθρου 11 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3878/2010 (Α΄ 161),δ) της με αριθμό 27746/26-11-1999 απόφασης των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Πολιτισμού (Β΄ 2119) ,όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 22908/29-8-2000 (Β΄ 1089) απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Πολιτισμού, ε) της με αριθμό 30952/31-12-1999 (Β΄ 44/2000) απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού, ζ) του Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η) του άρθρου 2 παρ. 1 Γ του Π.Δ. 104/2005 (Α΄ 137), 2) Το με αριθμό 125/5-11-2016 Π.Δ. (Α΄ 210), 3) Τη με αριθμό ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11- 11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ( Β΄ 3672), 4) Τις με αριθμούς 22015/8-9-2000, 34743/27-7-2007, 27749/1-7-2004, 55820/24-12-2003, 36588/29-7-2005, 33037/5-8-2004, 33820/20-7-2007, 14991/6-9- 2002, 41793/19-9-2007 και 28366/19-6-2006 βεβαιώσεις εγγραφής των αθλητών Γεωργίου ΚΟΤΣΙΦΑ, Άγγελου ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ, Γεωργίου ΤΕΡΖΙΔΗ, Νίκης ΚΟΠΑΝΑ, Μαρίας ΜΑΡΟΥΓΚΑ, Νικολέττας ΣΙΑΦΛΙΟΥΚΑ, Χρήστου ΜΑΣΟΥΡΑ (και όπως αναγράφεται στο με αριθμό ΑΖ 736844/26-02-2010 ΔΑΤ: Χρίστος) Θωμά ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗ, Αγγελικής ΒΑΡΒΑΡΑ και Γαρυφαλιάς ΤΣΙΟΝΑΚΑ αντίστοιχα στον ειδικό πίνακα (άρθρο 34 παρ. 3 ν. 2725/1999), 5) Τη με αριθμό ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.12/102/29593/14-12-2016 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη με αριθμό ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.12/103/32434/28-12-2016 απόφαση της ιδίας Υπουργού) με την οποία διατέθηκαν, μεταξύ άλλων, για διορισμό οι διακριθέντες αθλητές ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΠΑΝΑ ΝΙΚΗ, ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΜΑΡΙΑ, ΣΙΑΦΛΙΟΥΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (και όπως αναγράφεται στο με αριθμό ΑΖ 736844/26-02-2010 ΑΔΤ: Χρίστος) , ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ και ΤΣΙΟΝΑΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ, 6)Τη με αριθμό 2 ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.12/100/οικ.18686/8-7-2016 (Β 2198) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 7)Τη με αριθμό ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ/135/οικ.209/29-12-2016 (Β΄ 32) απόφαση της Υπουργού Διοικητικής, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό ΔΙΠΑΑΔ/ΦΚ/30/4674/17-3-2017 (Β 1058) απόφαση της ιδίας Υπουργού, η οποία διορθώθηκε στο ΦΕΚ 1295/τ. Β/13-4-2017, 8)Το με αριθμό 2/29750/11-4-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 9) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014 (Α΄ 237) όπως έχουν αντικατασταθεί από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 4440/2016 (Α΄ 224) , 10) Τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά διορισμού των ως άνω διατεθέντων για διορισμό διακριθέντων αθλητών διορίζονται οι ως άνω διακριθέντες αθλητές ως δόκιμοι δικαστικοί υπάλληλοι προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του κλάδου Γραμματέων (κατηγοριών ΠΕ και ΔΕ) και του κλάδου Επιμελητών Δικαστηρίων, (κατηγορίας ΥΕ), με βαθμό Δ΄ και Ε΄ αντίστοιχα ανά κλάδο, του τομέα Πολιτικών και Ποινικών δικαστηρίων και Εισαγγελιών της χώρας, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, ως ακολούθως:

 

5345345

Οι διοριζόμενοι στις θέσεις αυτές θα διανύσουν διετή δοκιμαστική υπηρεσία . Αριθμός Βεβαίωσης ΓΔΟΥ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 41082/1-6-2017

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Σχόλια