Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

0

Aριθμ. 96090 ΕΞ2019 – ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 697/05-092019

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 77 του ν. 1969/1991 «Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167),
β) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
γ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),
δ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98),
ε) της με αριθμ. 338/18.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Ζαββό» (Β΄ 3051).

2. Την Γ.Δ.Ο.Π. 0001117 ΕΞ 2014/Β΄1512/29.8.2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» (ΥΟΔΔ 525), όπως τροποποιήθηκε με τις Γ.Δ.Ο.Π.0000672 ΕΞ 2015/Χ.Π.939/15.5.2015 (ΥΟΔΔ 350), Γ.Δ.Ο.Π. 0001546 ΕΞ 2015/ΧΠ 3040/27.11.2015 (ΥΟΔΔ 870), Γ.Δ.Ο.Π.0001753ΕΞ 2015/Χ.Π.3323 (ΥΟΔΔ 948/30.12.2015), Γ.Δ.Ο.Π. 0000413 ΕΞ 2016/ Χ.Π. 635/18.3.2016 (ΥΟΔΔ 148) και Γ.Δ.Ο.Π. 0001757 ΕΞ 2017/Χ.Π. 1974/23.11.2017 (ΥΟΔΔ 617), και ΔΧΠ 0000136 ΕΞ 2019/ΧΠ 1978/15.1.2019 (ΥΟΔΔ 48/6.2.2019) αποφάσεις Υπουργού Οικονομικών.

3. Την Γ.Δ.Ο.Π. 93916 ΕΞ 2019/30.8.2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός των Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρων και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Παράταση θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.» (ΥΟΔΔ 664).

4. Τον με αριθμ. πρωτ. 3992/26.7.2019 κατάλογο τριών υποψηφίων της Τράπεζας της Ελλάδος και τον με αριθμ. πρωτ. 2976/29.7.2019 κατάλογο τριών υποψηφίων του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε, οι οποίοι υποβλήθηκαν αρμοδίως, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 77 του ν. 1969/1991 (Α΄ 167).

5. Την από 2.9.2019 έκθεση της Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων.

6. Την ανάγκη άμεσης συγκρότησης του ως άνω συλλογικού οργάνου.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Διορίζουμε το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως ακολούθως:

  1. Βασιλική Λαζαράκου του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. …., Πρόεδρος.
  2. Νικόλαος Κονταρούδης του Χρήστου με Α.Δ.Τ. .., Αντιπρόεδρος Α΄.
  3. Αναστασία Στάμου του Μελετίου με Α.Δ.Τ. ………, Αντιπρόεδρος Β΄.
  4. Χριστίνα Παπακωνσταντίνου του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. ………, μέλος, εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος.
  5. Νικόλαος Πορφύρης του Ευάγγελου με Α.Δ.Τ. ……, μέλος, εκπρόσωπος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
  6. Σπυρίδων Σπύρου του Ιωάννη με Α.Δ.Τ. ……., μέλος.
  7. Αναστάσιος Βιρβιλιός του Μιχαήλ με Α.Δ.Τ. …….., μέλος.

Η θητεία του ανωτέρου Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι πενταετής.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ

Σχόλια