ΔΣΑ: Ανακοίνωση άσκησης ασκούμενων δικηγόρων

0

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, όλοι οι ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους και πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, επελέγησαν στην πρώτη τους προτίμηση.
Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν σχετικά στα τηλεφωνα επικοινωνίας τους, ενώ θα πρέπει
να εμφανιστούν την Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014, ώρα 9:00 π.μ., στα αντίστοιχα Δικαστήρια.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της άσκησης στα Δικαστήρια, οι ασκούμενοι δικηγόροι παύουν να ασκούνται ενώπιον Δικηγόρου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ενώ, μετά το πέρας της άσκησης στα Δικαστήρια, υποχρεούνται να συνεχίσουν την άσκησή τους, εφόσον απομένει επιπλέον χρόνος, ομοίως ενώπιον Δικηγόρου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και να ενημερώσουν την Υπηρεσία του Τμήματος Ασκουμένων του Συλλόγου με την κατάθεση των σχετικών βεβαιώσεων. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ διακοπής της άσκησης στο Δικαστήριο και (επαν)έναρξης άσκησης σε Δικηγόρο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δέκα πέντε (15) ημέρες.