Δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων κοινωνικής ασφάλισης σε βουλευτές και αιρετούς άρχοντες

0

Δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου κοινωνικής ασφάλισης δίνεται σε βουλευτές, υπουργούς, υφυπουργούς και αιρετούς άρχοντες (δημάρχους κλπ), σύμφωνα με πρόσφατη εγκύκλιο του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Η δυνατότητα αυτή αφήνει περιθώρια αύξησης των σχετικών ποσών σύνταξης, για το χρόνο που θα «εξαγοραστεί».

Σύμφωνα με την «εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο υπ’ αριθμ.47» [PDF] της διοίκησης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εξομοιώνεται η παροχή εξαγοράς πλασματικών χρόνων σε όλους τους ασφαλισμένους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που λαμβάνουν δύο, τρεις ή και περισσότερες συντάξεις. Με βάση και την ως άνω εγκύκλιο η συμμετοχή στα κοινά, όπως αυτή αποτυπώνεται με τη βουλευτική ή δημαρχιακή θητεία, εντάσσεται σε μια υποχρέωση που επιβάλλεται από έξωθεν παράγοντες, τις οποίες δεν επέλεξε ο ασφαλισμένος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, χρονικές περίοδοι, όπως είναι η στρατιωτική θητεία, ο χρόνος ανατροφής παιδιών, η γονική άδεια, η περίοδος ανεργίας ή ακόμη και η εκπαιδευτική άδεια, δηλαδή όλες εκείνες οι «αναπόφευκτες» τρόπον τινά διαδικασίες, οι οποίες μπορούν να στερήσουν από τον εργαζόμενο τη δυνατότητα απασχόλησής του, ταυτίζονται με την πολιτική ως επάγγελμα, για τους κατέχοντες τη βουλευτική ιδιότητα, τους υπουργούς ή υφυπουργούς, και τους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, προ και μετά «Καλλικράτη» (δημάρχους, προέδρους κοινοτήτων, νομάρχες κλπ.)

Ειδικότερα για τους αιρετούς άρχοντες, αυτοί μπορούν «να αναγνωρίσουν τους χρόνους που αντιστοιχούν στη θητεία τους, οποτεδήποτε στους κλάδους κύριας, επικουρικής και πρόνοιας, του επαγγέλματος που ασκούσαν, καταβάλλοντας το σύνολο των εργατικών και εργοδοτικών εισφορών. Σχετικά με το ποσό που θα καταβάλουν για την εξαγορά του πλασματικού χρόνου, ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται ο ασφαλιστέος μισθός ή το τεκμαρτό ημερομίσθιο της ασφαλιστικής κλάσης ή της κατηγορίας, όπως θα διαμορφωνόταν κάθε φορά αν τα πρόσωπα αυτά συνέχιζαν, κατά περίπτωση, να απασχολούνται ή να αυτοαπασχολούνται ή να ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και κατά τη διάρκεια της θητείας τους».
 

Σχόλια