Δυνατότητα ηλεκτρονικής αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας από τους φορολογούμενους

0

Τα φυσικά πρόσωπα που είναι πιστοποιημένοι χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή, μπορούν να μεταβάλουν την διεύθυνση κατοικίας τους ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο Μ1 «Απόδοσης Α.Φ.Μ./ Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων» που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr . Εφόσον οι υπόχρεοι είναι νέοι χρήστες, εγγράφονται πρώτα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet, για να μπορούν να τροποποιήσουν ηλεκτρονικά την διεύθυνση κατοικίας τους.

Διευκρινίζεται ότι η ηλεκτρονική διαδικασία είναι προαιρετική και αφορά μόνο την αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας και όχι επαγγελματικής έδρας, ακόμη και αν η κύρια κατοικία του φυσικού προσώπου χρησιμοποιείται ως τέτοια. Αν η νέα διεύθυνση κατοικίας του φυσικού προσώπου εμπίπτει στη χωρική αρμοδιότητα άλλης Δ.Ο.Υ., η Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνει την δήλωση μεταβολής κατοικίας υποχρεούται μαζί με την αλλαγή διεύθυνσης να προβεί και στη μετεγγραφή του υπόχρεου στη νέα αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ΠΟΛ 1098

Σχόλια