Δύο νέες υποθέσεις στο ΔΕΚ

0

Δύο νέες ελληνικές υποθέσεις εισήχθησαν στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Στην πρώτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από το ΔΕΚ να αναγνωρίσει ότι η Ελληνική Δημοκρατία διατηρώντας στην νομοθεσία της την απαίτηση της ελληνικής ιθαγένειας για την πρόσβαση σε θέσεις πλοιάρχου και αξιωματικού (υποπλοιάρχου) σε όλα τα πλοία με ελληνική σημαία, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 39 της συνθήκης ΕΚ.

Η Κομισιόν υποστηρίζει ότι υπάρχει από την ελληνική πλευρά έλλειψη δικαιολόγησης βάσει του άρθρου 39 παρ. 4, αφού οι όποιες αρμοδιότητες δημόσιας εξουσίας δεν ασκούνται πράγματι και κατά τρόπο συνήθη από τις θέσεις πλοιάρχων και αντιπλοιάρχων.

Στη δεύτερη υπόθεση η Ελληνική Δημοκρατία στρέφεται κατά της Επιτροπής και ζητά από το ΔΕΚ να αναιρέσει απόφαση του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Με την απόφαση της 19ης Νοεμβρίου 2008, το ΠΕΚ (Τ-404/05) απέρριψε την προσφυγή της Ελληνικής Δημοκρατίας με την οποία ζητήθηκε η ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής της 1ης Σεπτεμβρίου 2005, δυνάμει της οποίας εξαιρέθηκε συνολικό ποσό 12.781.410 ευρώ από τη χρηματοδότηση που χορηγήθηκε από το Ταμείο Συνοχής για την κατασκευή του αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Το 1996 η Επιτροπή χορήγησε στην Ελλάδα συνολική ενίσχυση ύψους 250 εκατομμυρίων ECU για την κατασκευή του αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος». Με την απόφαση της 1ης Σεπτεμβρίου 2005, η Επιτροπή προχώρησε στην εξαίρεση από την κοινοτική χρηματοδότηση 7.940.214 ευρώ λόγω του ότι οι ελληνικές αρχές προέβησαν σε εσφαλμένο υπολογισμό των επιλέξιμων προς χρηματοδότηση δαπανών.

Μεταξύ των δαπανών αυτών συμπεριλαμβάνονται και 48 εκατομμύρια ευρώ προοριζόμενα για την προμήθεια εξοπλισμού αεροναυτιλίας. Κατά την Επιτροπή, η απόφαση της 23ης Μαΐου 1996 δεν προέβλεπε συγχρηματοδότηση του εν λόγω εξοπλισμού.

Σχόλια