spot_img
ΑρχικήLaw NewsΕ.Δ.Δ: Συνάντηση Δικαστικών Ενώσεων με τον Υπουργό Δικαιοσύνης

Ε.Δ.Δ: Συνάντηση Δικαστικών Ενώσεων με τον Υπουργό Δικαιοσύνης

Ανακοίνωση της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών:

“Αγαπητοί συνάδελφοι,

Πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση των προεδρείων της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών με τον Υπουργό Δικαιοσύνης με αφορμή το σχέδιο του νέου Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ. Την Ένωσή μας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Παναγιώτης Δανιάς και το μέλος Βασίλης Φαϊτάς, ως πρώην μέλη της σχετικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής. Κατά την συνάντηση έγιναν δεκτά πολλά αιτήματα και θέσεις που υπέβαλε η Ένωσή μας.

Ειδικότερα το Υπουργείο Δικαιοσύνης δέχθηκε τις παρακάτω προτάσεις μας: 

1) Ο όρος δικαστικές διακοπές αντικαθίσταται από τον όρο «περίοδος θερινών τμημάτων».

2) Διατηρείται η δυνατότητα διορισμού σε δημόσια θέση των δικαστικών λειτουργών που παύονται λόγω ανεπάρκειας ή αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

3) Η προθεσμία δημοσίευσης των δικαστικών αποφάσεων αυξάνεται από 6 σε 8 μήνες.

4) Η εξαίρεση των κωλυμάτων εντοπιότητας επεκτείνεται και στις πόλεις της Λαμίας, του Αγρινίου, της Κομοτηνής και της Ρόδου.

5) Επεκτείνεται το δικαίωμα συνυπηρέτησης συζύγων δικαστικών λειτουργών και σε εκείνους που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας, κατ’ αναλογία όσων ισχύουν και σε άλλους κλάδους εργαζομένων στο Δημόσιο.

6) Η έναρξη ισχύος των διατάξεων που προβλέπουν την υποχρεωτική παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων, ως προϋπόθεση για την προαγωγή, ορίζεται στις 16.9.2026.

7) Απαλείφεται η πρόβλεψη για ορισμό Πρωτοδίκη ως επίκουρου Επιθεωρητή και ορίζεται πλέον ότι ο Επιθεωρητής επικουρείται στο έργο του από δικαστικό υπάλληλο ΠΕ του νέου κλάδου Επικουρίας και Τεκμηρίωσης δικαστικού έργου.

8) Η θητεία των διοικήσεων των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, στα οποία διενεργούνται εκλογές, ορίζεται 3ετής και δεν προβλέπεται δυνατότητα επανεκλογής των ίδιων προσώπων στην ίδια θέση και στον ίδιο βαθμό. Ειδικώς για τα Διοικητικά Δικαστήρια, θα εξεταστεί η διεύρυνση του αριθμού των εκλογίμων, λόγω μικρότερου αριθμού τους.

9) Σε σχέση με τα δικαστήρια στα οποία δεν διενεργούνται εκλογές για την ανάδειξη μελών συμβουλίου διεύθυνσης, διευκρινίζεται ότι ο χρονικός περιορισμός άσκησης καθηκόντων διεύθυνσης προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση ότι στο ίδιο δικαστήριο υπηρετεί δικαστικός λειτουργός με τουλάχιστον 3ετή δικαστική υπηρεσία. Παράλληλα, θα προβλεφθεί μεταβατική διάταξη, ώστε για την εφαρμογή της νέας διάταξης να μην προσμετράται ο μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου ΚΟΔΚΔΛ χρόνος άσκησης καθηκόντων διεύθυνσης.

10) Σε σχέση με την υποχρέωση διαμονής του δικαστικού λειτουργού στην έδρα του δικαστηρίου, όπου υπηρετεί, προστίθεται διευκρινιστική διάταξη, κατά την οποία επιτρέπεται η απομάκρυνσή του κατά τις ημέρες που δεν έχει υπηρεσιακή απασχόληση.

11) Σε σχέση με την επιθεώρηση των Προέδρων Εφετών προβλέπεται ότι σε περίπτωση προσφυγής του επιθεωρούμενου (Προέδρου Εφετών) κατά της έκθεσης επιθεώρησης, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Επιθεώρησης δεν μετέχει στο Συμβούλιο, εάν έχει συντάξει ο ίδιος την έκθεση, αλλά ο αναπληρωτής του.

12) Η προθεσμία υποχρεωτικής σύγκλησης της Ολομέλειας των δικαστηρίων και εισαγγελιών ορίζεται σε 15 ημέρες (αντί της αρχικής πρόβλεψης των 30 ημερών) και ειδικά σε σχέση με τις περιπτώσεις σύγκλησης της Ολομέλειας των δικαστηρίων προστίθεται η περίπτωση που αυτή θα ζητηθεί από τον προϊστάμενο της γραμματείας του δικαστηρίου μετά από απόφαση της υπηρεσιακής συνέλευσης.

13) Για την αποστολή δικαστικών λειτουργών στην αλλοδαπή για συμμετοχή σε συνέδρια ή παρακολούθηση βραχυχρόνιων σεμιναρίων λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο επιλογής και ο αριθμός εκκρεμών υποθέσεων των ενδιαφερόμενων δικαστικών λειτουργών.

Παράλληλα, ο Υπουργός της Δικαιοσύνης δεσμεύτηκε να επανεξετάσει κατά τη διαδικασία διαβούλευσης του νομοσχεδίου τα ακόλουθα ζητήματα που του θέσαμε: 

1) την κατάργηση του συστήματος αρίθμησης-κατάταξης των υποθέσεων από το 1 έως το 5, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη δυσχέρειά τους.

2) την διευκρίνιση ότι για την προαγωγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας Διοικητικού Δικαστή, η σύγκριση του χρόνου υπηρεσίας των Παρέδρων θα αφορά τους Εφέτες Δ.Δ.

3) τον περιορισμό της αρμοδιότητας των Ανωτάτων Δικαστηρίων σε σχέση με την έγκριση των τροποποιήσεων των Κανονισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας και ειδικότερα την πρόβλεψη ότι τα Ανώτατα Δικαστήρια θα μπορούν μόνο να αναπέμπουν το ζήτημα τροποποίησης του Κανονισμού στο οικείο δικαστήριο, χωρίς δυνατότητα συμπλήρωσης, τροποποίησης και ακύρωσης των αποφάσεων των Ολομελειών των δικαστηρίων.

4) την υποχρεωτική συμμετοχή εκπροσώπων των Δικαστικών Ενώσεων σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

5) την εισαγωγή ως κριτηρίου ενός ελάχιστου αριθμού περαιωμένων  υποθέσεων, ο οποίος εφόσον έχει συμπληρωθεί για το συγκεκριμένο δικαστικό έτος δεν θα κρίνεται αδικαιολόγητη η τυχόν καθυστέρηση ούτε θα αφαιρείται η δικογραφία από τον δικαστή που τη χειρίζεται.

6) την απάλειψη της διάταξης, που προβλέπει ότι μεταξύ των κριτηρίων που θα λαμβάνονται υπόψη κατά την επιθεώρηση είναι και η αναίρεση ή εξαφάνιση αποφάσεων κατά παραδοχή ενδίκου μέσου.

7) την προσθήκη στα κριτήρια για την ίδρυση, συγχώνευση ή κατάργηση δικαστηρίων ή την επέκταση ή τον περιορισμό της περιφέρειάς τους και εκείνου της ευχέρειας πρόσβασης των πολιτών στα δικαστήρια.

8) Να επανεξεταστεί η δικαιοδοσία του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου να ασκεί πειθαρχική δίωξη.

9) Να συντάσσουν οι Πρόεδροι των Τμημάτων απλή έγγραφη γνώμη για τους επιθεωρούμενους Δικαστές του Τμήματός τους και όχι έκθεση με τα κριτήρια του άρθρου 102 (επιθεώρησης)

10)  Να διορθωθεί η “παραγωγικότητα” των Δικαστών με τον όρο “ποσοτική και ποιοτική απόδοση”.

Θεωρούμε ότι η υιοθέτηση των προτάσεων της Ένωσής μας συνιστά μία τεράστια δικαίωση των προσπαθειών μας και μία απόδειξη ότι με μεθοδικές ενέργειες και με πλήρως αιτιολογημένες σκέψεις μπορούμε να κερδίζουμε κάθε αγώνα που δίνουμε.

Θα παρακολουθήσουμε στενά τις εξελίξεις κατά τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης και θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ώστε να γίνουν δεκτές και οι λοιπές προτάσεις μας, ιδίως η αλλαγή των κριτηρίων και του τρόπου επιθεώρησης των δικαστικών λειτουργών, όπως προβλέπεται στο σχέδιο. “

Lawjobs