ΕΔΕ: Δικαίωση των θέσεών μας εκ της γνωμοδότησης του ΣτΕ

0

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της Ένωσης Δικαστών και
Εισαγγελέων: 

“Στις 23 Ιουνίου 2017 εκδόθηκε η υπ’ αριθμό 113/2017 γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ για την επεξεργασία του ΠΔ περί «μετατροπής του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Παπάγου σε έμμισθο».

Από την ψήφιση του νόμου 4456/1-3-2017 διατυπώσαμε αντιρρήσεις σχετικά με την συνταγματικότητα του άρθρου 32 παρ. 2 και την προσθήκη άρθρου 4 στο νδ 811/1971 που προέβλεπε ανάθεση καθηκόντων Υποθηκοφύλακα σε Ειρηνοδίκη σε περίπτωση που δεν υπήρχαν υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ με πτυχίο νομικής. Η Ένωση παραστάθηκε με εκπροσώπους του Προεδρείου σε 6 γνωμοδοτικές Ολομέλειες
Πρωτοδικείων καταθέτοντας υπόμνημα με τις θέσεις της.

Με το από 21-3-2017 Δελτίο Τύπου με θέμα «Άμεση Ανάγκη Τροποποίησης του άρθρου 32 ν. 4456/17» ζητήσαμε από την Κυβέρνηση να μην αγνοήσει τις γνωμοδοτικές Ολομέλειες των Πρωτοδικείων της Χώρας και να μην προχωρήσει στην έκδοση Π.Δ. Η παραπάνω γνωμοδότηση του ΣτΕ σύμφωνα με την οποία «…μετά την αναθεώρηση του άρθρου 89 του Συντάγματος, τα καθήκοντα του υποθηκοφύλακα
δεν μπορούν να ανατεθούν σε δικαστικό λειτουργό ούτε προσωρινώς, διότι δεν εμπίπτουν σε καμιά από τις εξαιρέσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 89 του Συντάγματος» αποτελεί πλήρη δικαίωση των όσων υποστηρίξαμε.Αναμένουμε από την Κυβέρνηση πλέον την κατάλληλη νομοθετική τροποποίηση.

Σχόλια