ΕΕ: Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία

0

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα με τα οποία καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία για την περίοδο 2021-2027 και υποβάλλει τη συμβολή του στο εν λόγω στρατηγικό πλαίσιο.

Στα συμπεράσματα αναγνωρίζεται ότι έχουν επιτευχθεί ορισμένα θετικά αποτελέσματα, καθώς πολλά κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει εθνικά σχέδια δράσης με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο. Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι καλούνται να εντείνουν τις προσπάθειές τους στον τομέα του μεταβαλλόμενου κόσμου της εργασίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους ψυχολογικούς κινδύνους, τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες και την ένταξη των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων εργαζομένων.

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία: Ενίσχυση της εφαρμογής της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στην ΕΕ, 10 Δεκεμβρίου 2019

Σχόλια