EEE: Ασυμβίβαστα με τη ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

0

Με σημερινή ανακοίνωσή της η Ενωση Εισαγγελέων, αναφέρεται αναλυτικά στις
προβλέψεις του Καταστατικού της Ενωσης, για τα ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναυτικά η σχετική ανακοίνωση:

“Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, σχετικά με το ζήτημα των ασυμβιβάστων με την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της ΕΕΕ, υπενθυμίζει ότι  σύμφωνα με το καταστατικό και την αιτιολογική έκθεση τροποποίησης αυτού, ασυμβίβαστο υφίσταται α) από την άσκηση κάθε φύσεως υπηρεσιακών καθηκόντων αποκλειστικής απασχόλησης στο εξωτερικό, β) εξαιτίας της αποχής από την ενεργό Υπηρεσία λόγω άδειας άνευ αποδοχών προς απασχόληση στους ως άνω φορείς ή αλλού γ) από την κατάληψη θέσης Συμβούλου Υπουργού δ)  από την ανάδειξη ή την τοποθέτηση σε υπηρεσιακές θέσεις για τις οποίες εκάστοτε προβλέπεται ρητώς τούτο από τον ΚΟΔΚΔΛ ή άλλες ειδικές διατάξεις και ε) για όποιον λαμβάνει άδεια οποιασδήποτε μορφής [εκπαιδευτική, αναρρωτική κλπ] της οποίας  η συνεχόμενη διάρκεια υπερβαίνει τους 6 μήνες.

  Τα κριτήρια που οδήγησαν στη θέσπιση των ως άνω ασυμβιβάστων ήταν :

  α) η ανάγκη αντιμετώπισης του διοικητικού κενού που συνεπάγεται η διαρκής και μακροχρόνια φυσική απουσία, η οποία κατά λογική αναγκαιότητα αποκλείει την αποτελεσματική ενασχόληση με τα ζητήματα της Ένωσης και β) η ανάγκη – έστω συμβολικής και μόνο – θεσμικής προάσπισης της ανεξαρτησίας της λειτουργίας της ΕΕΕ από την εκτελεστική εξουσία. Προς τούτο  θεωρήθηκε ότι η θέση του Συμβούλου Υπουργού – την οποία τόσο κατά το παρελθόν όσο και σήμερα κόσμησαν και κοσμούν με τη στελέχωση της εξαιρετικοί συνάδελφοι – συνιστά ασυμβίβαστο, καθώς τίθεται ζήτημα ηθικής τάξεως και λόγων αρχής ενόψει τυχόν αντικρουόμενων καθηκόντων.

  Αντίθετα δεν ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η εισαγωγή ασυμβίβαστου με την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. όσων συναδέλφων:

  α) υπηρετούν σε θέσεις αποκλειστικής απασχόλησης και

  β) ορίζονται ως μέλη νομοπαρασκευαστικών επιτροπών.

  Και τούτο διότι :

  i] στις προβλεπόμενες από τις κείμενες σήμερα διατάξεις θέσεις αποκλειστικής απασχόλησης, η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, ήτοι υπό τη συλλογική διαδικασία που ακολουθείται για όλες τις υπηρεσιακές μας μεταβολές, ως εκ τούτου διασφαλίζεται η εγκυρότητα των σχετικών κρίσεων. Η πράξη έχει αποδείξει ότι οι σχετικές επιλογές προσώπων από το ΑΔΣ αφορούσαν πάντα έμπειρους συναδέλφους, οι οποίοι έχαιραν της εκτίμησης του συνόλου του κλάδου και της αποδοχής του στην άσκηση των ειδικών καθηκόντων τους. Περαιτέρω, οι συγκεκριμένες υπηρεσίες συνιστούν μάχιμες εισαγγελικές θέσεις αιχμής και υψηλής ευθύνης. Συνεπώς κρίθηκε ότι δεν είναι ούτε χρήσιμος για τον κλάδο και την εκπροσώπηση του, ούτε σκόπιμος ο αποκλεισμός προβεβλημένων επιστημονικά και υπηρεσιακά συναδέλφων από την ενασχόληση τους με τα κοινά της ΕΕΕ εξ αφορμής ακριβώς της επιλογής τους σε εξειδικευμένες θέσεις άσκησης καίριων εισαγγελικών καθηκόντων. ii] ως προς την «ασυμβίβαστη» ιδιότητα μεταξύ μέλους του Δ.Σ. και συνάμα νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, επισημαίνεται ότι : α) επιλέγονται συνάδελφοι που έχουν ενασχόληση ή εξοικείωση – επιστημονική, υπηρεσιακή ή πρακτική – με τα υπό θέσπιση θέματα. Συνεπώς, η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. ή μη δεν ασκεί στην πράξη επιρροή στην ένταξη σε αυτήν. Πέραν αυτού η συμμετοχή είναι άμισθη και τιμητική β) είναι προφανώς επωφελής τόσο για την ίδια την ποινική νομοθεσία και διαδικασία και την αναβάθμιση της ποιότητας της, όσο και για την ΕΕΕ, η ουσιαστική και τιμητική συμμετοχή της στη θέσπιση των διατάξεων, καθόσον έτσι παρέχεται εγκαίρως βήμα προς έκφραση και συνεκτίμηση των απόψεων του κλάδου ως έμπειρου και πρακτικού εφαρμοστή των εκάστοτε μελετωμένων  προς ψήφιση σχεδίων νόμων. Σημειωτέον ότι η σχετική συμμετοχή μας αποτελεί ιστορικά πάγιο και διαχρονικά επίκαιρο αίτημα της Ένωσης μας γ) τέλος, η συμμετοχή συναδέλφων σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές καλλιεργεί κλίμα εξωστρέφειας του κλάδου και εμπέδωσης ουσιαστικής συνεργασίας με την πολιτεία.