ΕΕΤΤ: Νέα Διαδικτυακή Πλατφόρμα Μητρώου Επιχειρήσεων και Αδειών

0
919/47/2019 – Λειτουργία νέας Διαδικτυακής Πλατφόρμας Μητρώου Επιχειρήσεων και Αδειών
[ Αριθμ. 919/47/2019 – ΦΕΚ Β 4973/31-12-2019 ]

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:

α. Το ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 82) και ιδίως το άρθρο 1, το άρθρο 12, παράγρ. ιγ, ιε, κα και κδ και τα άρθρα 18 και 22.
β. Το ν. 4053/2012 «Ρύθμιση και λειτουργία της Ταχυδρομικής Αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (Α’44), και ιδίως τα άρθρα 11 και 12.
γ. Το ν. 2801/2000 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (A’ 46).
δ. Το ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (A’ 138).
ε. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
στ. Το ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (A’ 137).
ζ. Την υπ’αριθ. Οικ. 26634/924/3-5-2007 απόφαση του υπουργού μεταφορών και επικοινωνιών «Εθνικό σχέδιο αριθμοδότησης των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (Β’ 768).
η. Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που ορίζεται στην υπουργική απόφαση αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23.4.2012 (B’ 1317).
θ. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ: 586/006/2010 «Καθορισμός Δήλωσης Διαχειριστή για χρήση Διαδικτυακής Εφαρμογής της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)» (B’ 2052).
ι. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ: 686/064/26-3-2013 «Κανονισμός Γενικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» (B’ 1700).
ια. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ: 686/065/26-3-2013 «Κανονισμός Ειδικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» (B’ 1876).
ιβ. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 721/010/4-6-2014 «Ενεργοποίηση της Διαδικτυακής Εφαρμογής της ΕΕΤΤ ως μέσου ηλεκτρονικής υποβολής της Δήλωσης Απόδοσης Τελών από τις Ταχυδρομικές Επιχειρήσεις».
ιγ. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 762/19/2-6-2015 «Υποχρεωτική χρήση της Διαδικτυακής Εφαρμογής της ΕΕΤΤ ως μέσου υποβολής της Δήλωσης Απόδοσης Τελών και των απαιτουμένων δικαιολογητικών/εγγράφων έτους 2014, από τις Ταχυδρομικές Επιχειρήσεις με Γενική Άδεια παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών».
ιδ. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 766/21/15-6-2016 «Υποχρεωτική χρήση της Διαδικτυακής Εφαρμογής της ΕΕΤΤ ως μέσου υποβολής της Δήλωσης Απόδοσης Τελών και των απαιτουμένων δικαιολογητικών, από τις Ταχυδρομικές Επιχειρήσεις με Γενική Άδεια παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών», (Β’ 2635).
ιε. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 834/2/9-11-2017 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (B’ 4262).
ιστ. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 843/2/1.3.2018 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ». (Β’ 973).
ιζ. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ: 677/03/2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση του κανονισμού διαχείρισης και εκχώρησης των αριθμοδοτικών πόρων του εθνικού σχεδίου αριθμοδότησης» (Β’ 170).
ιη. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ: 877/8/21-12-2018 «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την δημιουργία νέου μητρώου παρόχων δικτύων και υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, νέου μητρώου Καταχωρητών, νέου μητρώου Αριθμών, νέου μητρώου Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις.».
ιθ. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν δημιουργείται δαπάνη ούτε σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ,
κ. Τη με αριθ. πρωτ. 33857/Φ600/10-12-2019 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ.

Επειδή η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης του Μητρώου Επιχειρήσεων και Αδειών τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία από τις 20/11/2019 έως και την 29/11/2019, όπου όλοι οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της πάροχοι είχαν τη δυνατότητα δοκιμαστικής λειτουργίας και αποστολής παρατηρήσεων/σχολίων στην ΕΕΤΤ,

αποφασίζει:

Άρθρο 1 – Σκοπός/Πεδίο Εφαρμογής

 1. Η διαδικτυακή πλατφόρμα «Μητρώο Επιχειρήσεων και Αδειών» εφεξής ΜΕΑ, λειτουργεί με σκοπό:
  α) τη διαχείριση των δηλώσεων καταχώρισης για την εγγραφή στο μητρώο παρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τη διαχείριση του εν λόγω μητρώου,
  β) τη διαχείριση δηλώσεων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, για την εγγραφή των ταχυδρομικών επιχειρήσεων στο μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ ή για την τροποποίηση των στοιχείων της άδειά τους ή και για την παύση αυτής καθώς και τη διαχείριση του εν λόγω μητρώου,
  γ) τη διαχείριση αιτήσεων για τη χορήγηση ειδικής άδειας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και την εγγραφή τους στο μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ, την τροποποίηση των στοιχείων της άδειά τους, την ανανέωση αυτής ή και τη διαγραφή τους καθώς και τη διαχείριση του εν λόγω μητρώου,
  δ) τη διαχείριση των γνωστοποιήσεων καταχωρητών για την εγγραφή στο μητρώο καταχωρητών ονομάτων χώρου και την διαχείριση του εν λόγω μητρώου,
  ε) τη διαχείριση των αιτήσεων αριθμών και τη διαχείριση του μητρώου αριθμοδοτικών πόρων.

2. Η διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχει επίσης λειτουργικότητα για:
α) υποβολή δηλώσεων εσόδων και δηλώσεων απόδοσης ετησίων διοικητικών τελών παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που λειτουργούν υπό καθεστώς γενικής άδειας,
β) υποβολή των ετήσιων δηλώσεων απόδοσης τελών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό το καθεστώς γενικής άδειας,
γ) υποβολή ετήσιων δηλώσεων απόδοσης τελών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό το καθεστώς ειδικής άδειας,
δ) υποβολή δηλώσεων ετησίων τελών χρήσης αριθμών,
ε) γνωστοποίηση καταβολής τελών εκχώρησης ή/και χρήσης αριθμών κατά την υποβολή αιτήσεων αριθμών,
στ) μηνιαία ενημέρωση καταχωρητών για τα ετήσια τέλη καταχωρητών και τα τέλη πράξεων επί ονομάτων
χώρου με κατάληξη .gr και .ελ,
ζ) γνωστοποίηση καταβολής διοικητικών τελών κατά την υποβολή δήλωσης καταχώρησης ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
η) γνωστοποίηση καταβολής διοικητικών τελών κατά την υποβολή αίτησης για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό το καθεστώς ειδικής άδειας.

3. Η λειτουργικότητα του ΜΕΑ δύναται να επεκτείνεται με αποφάσεις της ΕΕΤΤ για σκοπούς που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της.

 1. Για τις ανάγκες της παρούσας ως Πρόσωπο θεωρείται κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο.

Άρθρο 2 – Ορισμοί

 1. Άδεια: Στο πλαίσιο της παρούσας ως άδεια νοείται:
  α) η εγγραφή στο μητρώο παρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς γενικής άδειας ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
  β) η εγγραφή στο μητρώο καταχωρητών για την λειτουργία ως καταχωρητών ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr και .ελ,
  γ) η εγγραφή στο ΜΕΑ για την δυνατότητα υποβολής αιτήσεων αριθμών,
  δ) η εγγραφή στο μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό καθεστώς γενικής άδειας,
  ε) η εγγραφή στο μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό καθεστώς ειδικής άδειας.

Άρθρο 3 – Πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα του ΜΕΑ

 1. Οι τελικοί χρήστες στη διαδικτυακή πλατφόρμα του ΜΕΑ είναι φυσικά πρόσωπα ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων που συμμετέχουν στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Τα νομικά πρόσωπα έχουν την τελική ευθύνη έναντι της ΕΕΤΤ για τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας του ΜΕΑ, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο κάνει χρήση της πλατφόρμας ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους.

 2. Η πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα του ΜΕΑ γίνεται μέσω του διαδικτυακού τόπου eregistry.eett.gr με χρήση διαπιστευτηρίων τα οποία αποτελούνται από το αναγνωριστικό χρήστη (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το συνθηματικό (password).

 3. Το αρχικό συνθηματικό κάθε χρήστη αποδίδεται από το ΜΕΑ και γνωστοποιείται στον τελικό χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 4. Τα διαπιστευτήρια που εκδίδονται για τον τελικό χρήστη είναι αυστηρώς προσωπικά. Η τήρηση του συνθηματικού, που αποτελεί απόρρητο προσωπικό στοιχείο, είναι ευθύνη του τελικού χρήστη. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η υποβολή των διαπιστευτηρίων του, κατά τη σύνδεσή του στη διαδικτυακή πλατφόρμα του ΜΕΑ, πιστοποιεί την ταυτότητα του και υποχρεούται, για την προσωπική του ασφάλεια, να ενεργεί με τη δέουσα επιμέλεια, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας για να αποτρέπει την παράνομη χρήση των διαπιστευτηρίων του από τρίτα εξουσιοδοτημένα ή μη πρόσωπα, να τα φυλάσσει μυστικά, να μην γνωστοποιεί τα προσωπικά του διαπιστευτήρια σε τρίτους και γενικά να μεριμνά για τη μη διαρροή τους.

 5. Η ΕΕΤΤ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι του τελικού χρήστη, του προσώπου επ’ ονόματι του οποίου ο τελικός χρήστης, ως κάτοχος των εν λόγω διαπιστευτηρίων, χρησιμοποιεί τη διαδικτυακή πλατφόρμα του ΜΕΑ ή τρίτου, σε περίπτωση ζημίας του τελικού χρήστη, του προσώπου επ’ ονόματι του οποίου ο τελικός χρήστης, ως κάτοχος των εν λόγω διαπιστευτηρίων, χρησιμοποιεί τη διαδικτυακή πλατφόρμα του ΜΕΑ ή τρίτου από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στα διαπιστευτήριά του.

 6. Χρήστες της διαδικτυακής πλατφόρμας είναι και ειδικά εξουσιοδοτημένα προς το σκοπό αυτό στελέχη της ΕΕΤΤ με πλήρως περιορισμένες ως προς την δυνατότητα χρήσης εξουσίες αποκλειστικά για την εκτέλεση των αναγκαίων ενεργειών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 1.

Άρθρο 4 – Κατηγορίες Τελικών Χρηστών του ΜΕΑ

 1. Για τους τελικούς χρήστες που χρησιμοποιούν τη διαδικτυακή πλατφόρμα του ΜΕΑ ορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες χρηστών.
  Διαχειριστής Εφαρμογής: Έχει τις εξής δυνατότητες:
  α) πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα του ΜΕΑ για το Πρόσωπο που εκπροσωπεί,
  β) συμπλήρωση και υποβολή όλων των αιτήσεων που προβλέπονται από τη διαδικτυακή πλατφόρμα,
  γ) χρέωση και διεκπεραίωση εργασιών,
  δ) προσθήκη ενεργοποίηση, απενεργοποίηση και απόδοση ρόλων άλλων χρηστών του φυσικού ή νομικού προσώπου που εκπροσωπεί.
  Χειριστής: Έχει τις εξής δυνατότητες:
  α) πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα του ΜΕΑ για το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί,
  β) συμπλήρωση και υποβολή αιτήσεων εντός του πλαισίου των ρόλων που του έχουν αποδοθεί,
  γ) διεκπεραίωση εργασιών.
  Μέλος: Έχει πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα του ΜΕΑ για το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί και τη δυνατότητα αναζήτησης και ανάγνωσης στοιχείων των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο ΜΕΑ.

 2. Η ΕΕΤΤ παρέχει τα δικαιώματα πρόσβασης Διαχειριστή Εφαρμογής στον οριζόμενο από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο χρήστη, βάσει της αίτησης εγγραφής στο ΜΕΑ. Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΜΕΑ σύμφωνα με το άρθρο 6.

Άρθρο 5 – Εγγραφή φυσικών ή νομικών προσώπων στο ΜΕΑ

 1. Η εγγραφή νέων φυσικών ή νομικών προσώπων στη διαδικτυακή πλατφόρμα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ΜΕΑ.
 2. Η εγγραφή φυσικού ή νομικού προσώπου στη διαδικτυακή πλατφόρμα του ΜΕΑ συνοδεύεται υποχρεωτικά από την εγγραφή τουλάχιστον ενός τελικού χρήστη της κατηγορίας «Διαχειριστής Εφαρμογής», βάσει του ορισμού των κατηγοριών των τελικών χρηστών του άρθρου 4 της παρούσας και της διαδικασίας που περιγράφεται στο άρθρο 6 της παρούσας.

 3. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω του διαχειριστή εφαρμογής, οφείλει να υποβάλλει κατάλληλη ηλεκτρονική αίτηση μέσω του ΜΕΑ και να επισυνάψει σε ψηφιακή μορφή, όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται από τους σχετικούς κανονισμούς της ΕΕΤΤ. Οφείλει επίσης να επισυνάψει σε ψηφιακή μορφή υπογεγραμμένη την αίτηση του διαχειριστή εφαρμογής.

 4. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, το ΜΕΑ παρέχει τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων, δηλώσεων και γνωστοποιήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 1 της παρούσας.

 5. Το ΜΕΑ περιλαμβάνει για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τις πληροφορίες που ορίζονται στους σχετικούς Κανονισμούς της ΕΕΤΤ. Οι πληροφορίες οι οποίες καταχωρούνται στο ΜΕΑ επικαιροποιούνται από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο ΜΕΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στους σχετικούς Κανονισμούς της ΕΕΤΤ.

Άρθρο 6 – Εγγραφή διαχειριστών εφαρμογής

 1. Η εγγραφή διαχειριστών γίνεται με την υποβολή ειδικής ηλεκτρονικής αίτησης, που παρέχει το ΜΕΑ και σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος. Η αίτηση εγγραφής υπογράφεται υποχρεωτικά από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσώπου, συνοδεύεται από αντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή εφαρμογής ή το αντίγραφο του διαβατηρίου του και επισυνάπτεται σε ψηφιακή μορφή στο ΜΕΑ.
 2. Ο διαχειριστής εφαρμογής μπορεί να ορίζει χρήστες, αποδίδοντας σε αυτούς ρόλους ανάλογα με τις αρμοδιότητες που ορίζει η ΜΕΑ, χωρίς άλλη έγγραφη εξουσιοδότηση από την ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η ΕΕΤΤ.

 3. Οι χρήστες αυτοί εκπροσωπούν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε περιοχές ευθύνης που τους έχουν ανατεθεί από τον διαχειριστή εφαρμογής.

Άρθρο 7 – Υποβολή και εξέταση αιτήσεων

 1. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέσω των χρηστών που τα εκπροσωπούν υποβάλλουν αιτήσεις. Τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά για κάθε διαφορετικό τύπο αίτησης επισυνάπτονται σε ψηφιακή μορφή.
 2. Το ΜΕΑ αποδίδει αριθμό πρωτοκόλλου σε κάθε αίτηση. Ο αριθμός πρωτοκόλλου χρησιμοποιείται ως ο μοναδικός αριθμός αναφοράς για την αίτηση.

 3. Η ΕΕΤΤ μέσω των χρηστών της εφαρμογής εγκρίνει ή απορρίπτει τις υποβληθείσες αιτήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους σχετικούς κανονισμούς της ΕΕΤΤ. Στο πλαίσιο εξέτασης των αιτήσεων, η ΕΕΤΤ μπορεί να ζητά συμπληρωματικά έγγραφα σχετικά με κάθε υποβληθείσα αίτηση.

 4. Ατομικές διοικητικές πράξεις οι οποίες εκδίδονται μετά από αίτηση υποβληθείσα στο ΜΕΑ αναρτώνται στο ΜΕΑ ως επισυναπτόμενα έγγραφα των αιτήσεων και ως χρόνος επίδοσής τους στο διοικούμενο θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης στο ΜΕΑ.

 5. Πέραν των αιτήσεων και δηλώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 1, ως αιτήσεις για τη λειτουργία του ΜΕΑ νοούνται και:
  α) οι δηλώσεις εσόδων και απόδοσης ετήσιων διοικητικών τελών παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που λειτουργούν υπό καθεστώς γενικής άδειας,
  β) οι δηλώσεις απόδοσης των ετησίων ανταποδοτικών τελών γενικών αδειών ταχυδρομικών υπηρεσιών,
  γ) οι δηλώσεις απόδοσης των ετησίων ανταποδοτικών τελών ειδικών αδειών ταχυδρομικών υπηρεσιών,
  δ) οι δηλώσεις καταβολής ετησίων τελών χρήσης αριθμών.

 6. Η ΕΕΤΤ τροποποιεί ή διαγράφει μια καταχώρηση στο ΜΕΑ, όταν επέλθουν λόγοι τροποποίησης ή διαγραφής αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4070/2012 και ν. 4053/2012 και των σχετικών Κανονισμών της ΕΕΤΤ.

Άρθρο 8 – Έκδοση βεβαιώσεων

 1. Βεβαιώσεις σχετικά με τις πληροφορίες που τηρούνται στο ΜΕΑ δύναται να εκδίδονται αυτόματα από το ΜΕΑ και ιδίως:
  α) βεβαιώσεις εγγραφής στο μητρώο παρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
  β) βεβαιώσεις εγγραφής στο μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό καθεστώς γενικής άδειας καθώς και των ταχυδρομικών δικτύων τους,
  γ) βεβαιώσεις εγγραφής ταχυδρομικών επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό καθεστώς ειδικής άδειας καθώς και των ταχυδρομικών δικτύων τους,
  δ) βεβαιώσεις εγγραφής στο μητρώο καταχωρητών ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ.

 2. Οι βεβαιώσεις που χορηγούνται, μέσω του ΜΕΑ, αποτελούν διοικητικά έγγραφα, είναι έγκυρα για κάθε χρήση από τις επιχειρήσεις και φέρουν ημερομηνία έκδοσης. Ως ημερομηνία έκδοσης, ορίζεται η ημερομηνία λήψης των βεβαιώσεων από το ΜΕΑ.

Άρθρο 9 – Παροχή δημοσίων δεδομένων

 1. Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του ΜΕΑ παρέχονται ως δημόσια ανοιχτά δεδομένα τα παρακάτω σύνολα δεδομένων:
  α) Μητρώο παρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
  β) Μητρώο καταχωρητών ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ.
  γ) Εκχωρημένους αριθμούς ή ομάδες αριθμών. Παρέχονται πληροφορίες για τους εκχωρημένους αριθμούς (ή ομάδες αριθμών) καθώς και τον δικαιούχο δευτερογενούς εκχώρησης όπου αυτός απαιτείται, από τους σχετικούς κανονισμούς, να κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ.
  δ) Μητρώο επιχειρήσεων για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό το καθεστώς γενικής άδειας.
  ε) Μητρώο επιχειρήσεων για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό το καθεστώς ειδικής άδειας.
  στ) Επιχειρήσεις μέλη δικτύου αδειοδοτημένων επιχειρήσεων ταχυδρομικών υπηρεσιών.

 2. Τα σύνολα δεδομένων παρέχονται ως διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (API) με δυνατότητα δυναμικής αναζήτησης στοιχείων των ανωτέρω συνόλων δεδομένων.

 3. Τα σύνολα δεδομένων περιλαμβάνουν:
  α) στοιχεία φυσικών ή νομικών προσώπων (όνομα/ επωνυμία, διακριτικό τίτλο, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας),
  β) στοιχεία αδειών (υπηρεσίες, στοιχεία επικοινωνίας με το κοινό, αριθμό μητρώου),
  γ) δεδομένα γεωγραφικών συντεταγμένων των ταχυδρομικών διευθύνσεων προκειμένου να διευκολύνεται η παρουσίαση των στοιχείων των επιχειρήσεων σε ψηφιακούς χάρτες.

 4. Στοιχεία των ανωτέρω συνόλων δεδομένων δημοσιεύονται και στον δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ.

Άρθρο 10 – Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 1. Η διαδικτυακή πλατφόρμα ΜΕΑ συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τις αναφερόμενες στο άρθρο 4 κατηγορίες χρηστών του. Τα προσωπικά δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν αναγνωριστικά, συνθηματικά, καθώς και συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως περιγράφεται στα άρθρα 5 και 6 και στις αιτήσεις εγγραφής του Παραρτήματος της παρούσας. Συλλέγονται για την εξακρίβωση της ταυτότητας των χρηστών που ζητούν πρόσβαση στη διαδικτυακή εφαρμογή, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την επαλήθευση της ταυτότητάς τους και την επικοινωνία μαζί τους για τους σκοπούς του ΜΕΑ, όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 και δεν υπόκεινται σε άλλη επεξεργασία.
 2. Επιπρόσθετα, η διαδικτυακή πλατφόρμα συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται σε αιτήσεις, δηλώσεις, γνωστοποιήσεις και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο πλαίσιο των διαδικασιών του άρθρου 1 και των σχετικών κανονισμών της ΕΕΤΤ. Τα προσωπικά δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας των φυσικών προσώπων που εκπροσωπούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διαχειρίζονται τα αιτήματα του άρθρου 1, και όποια άλλα στοιχεία περιλαμβάνονται, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, στα αιτήματα που υποβάλλονται για τη χορήγηση εγκρίσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών του ΜΕΑ. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς σχετιζόμενους με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 και τους σχετικούς κανονισμούς της ΕΕΤΤ και περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών.

 3. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και τηρεί η διαδικτυακή πλατφόρμα συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016) και τον ν. 4624/2019. Διέπεται από τις αρχές επεξεργασίας που ορίζει η κείμενη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα και είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της ΕΕΤΤ με τις παρ. ιγ, ιε, κα, κδ του άρθρου 12, και τα άρθρα 18 και 22 του ν.4070/2012 και τα άρθρα 11 και 12 του ν.4053/2010 και τους σχετικούς κανονισμούς της ΕΕΤΤ. Τα δεδομένα προστατεύονται από παραβίαση, αθέμιτη χρήση, αλλοίωση, απώλεια ή καταστροφή. Πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες.

 4. Βάσει των διατάξεων του ν.4070/2012 και των σχετικών κανονισμών της ΕΕΤΤ, ορισμένα από τα δεδομένα που τηρούνται στο ΜΕΑ παρέχονται ως δημόσια ανοιχτά δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας, δημοσιοποιούνται δε και στον δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ.

 5. Τα δεδομένα του ΜΕΑ διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τη διατήρηση αρχείων.

 6. Τα υποκείμενα των δεδομένων δύνανται να ασκήσουν κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.

Άρθρο 11 – Μεταβατικές Διατάξεις-Έναρξη ισχύος

 1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της. Από τη δημοσίευσή της καταργείται η υφιστάμενη διαδικτυακή εφαρμογή μητρώου επιχειρήσεων και αδειών.
 2. Εκκρεμούσες αιτήσεις της καταργούμενης διαδικτυακής εφαρμογής θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου στο νέο ΜΕΑ.

 3. Σε περίπτωση αριθμών που είναι εκχωρημένοι σε περισσότερους από έναν παρόχους, στο ΜΕΑ καταχωρείται ο πάροχος στον οποίο έγινε χρονικά πρώτα η εκχώρηση.

 4. Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας καταργούνται και αντικαθίστανται από αυτή οι αποφάσεις της ΕΕΤΤ:
  α) ΑΠ: 586/006/2010 «Καθορισμός Δήλωσης Διαχειριστή για χρήση Διαδικτυακής Εφαρμογής της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)», (Β’ 2052),
  β) ΑΠ ΕΕΤΤ 721/010/4-6-2014 «Ενεργοποίηση της Διαδικτυακής Εφαρμογής της ΕΕΤΤ ως μέσου ηλεκτρονικής υποβολής της Δήλωσης Απόδοσης Τελών από τις Ταχυδρομικές Επιχειρήσεις»,
  γ) ΑΠ.: 762/19/2-6-2015 «Υποχρεωτική χρήση της Διαδικτυακής Εφαρμογής της ΕΕΤΤ ως μέσου υποβολής της Δήλωσης Απόδοσης Τελών και των απαιτουμένων δικαιολογητικών / εγγράφων έτους 2014, από τις Ταχυδρομικές Επιχειρήσεις με Γενική Άδεια παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών»,
  δ) ΑΠ: 766/21/15-6-2016, «Υποχρεωτική χρήση της Διαδικτυακής Εφαρμογής της ΕΕΤΤ ως μέσου υποβολής της Δήλωσης Απόδοσης Τελών και των απαιτουμένων δικαιολογητικών, από τις Ταχυδρομικές Επιχειρήσεις με Γενική Άδεια παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών», (Β’ 2635).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 16 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ