Εφαρμογή Απόφασης Α.Α.Δ.Ε. για την αναβίωση επιχειρήσεων που είχαν εκκρεμότητες τακτοποίησης παγίων στοιχείων, ΣτΠ

0

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αίτηµα ενδιαφερόµενων σχετικά µε την εκκρεµότητα εφαρµογής Απόφασης της Α.Α.∆.Ε. (ΠΟΛ. 1159/2017) από τη ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (∆.ΗΛΕ.∆.) που αφορά τη δυνατότητα αναβίωσης επιχείρησης, η οποία εκ παραδροµής έχει προβεί σε διακοπή εργασιών, χωρίς την τακτοποίηση εκκρεµοτήτων της.

Οι πολίτες κατήγγειλαν ότι παρά την έκδοση της Απόφασης, αυτή δεν εφαρµόστηκε επί µακρόν από τη ∆.ΗΛΕ.∆., µε αποτέλεσµα να αδυνατούν να τακτοποιήσουν εκκρεµότητες, όπως η µεταβίβαση παγίων στοιχείων της επιχείρησής τους. Συγκεκριµένα, µε την µε αρ. 1159/2017 Απόφαση του ∆ιοικητή της Α.Α.∆.Ε. καθορίστηκε διαδικασία ενεργοποίησης, στο Φορολογικό Μητρώο, του Α.Φ.Μ. των φορολογουµένων, νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη ∆.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης, ως όφειλαν, καθώς υπήρχε εκκρεµότητα αυτών, όπως χρηµατική απαίτηση ή χρέος προς τρίτους ή εταιρική περιουσία ή πάγιο, που δεν διατέθηκε στους εταίρους, µετόχους κλπ., ή ενώ είχαν τεθεί σε εκκαθάριση, υπέβαλαν δήλωση διακοπής εργασιών χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο αυτής.

Ο Συνήγορος ζήτησε την επίσπευση της επίλυσης των τεχνικών προβληµάτων του µηχανογραφικού συστήµατος TAXISNET, που εµπόδισαν την εφαρµογή της Απόφασης, καθώς η καθυστέρηση αυτή δηµιούργησε σοβαρά προβλήµατα επιβίωσης στους πολίτες. Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου, η ∆.ΗΛΕ.∆. προέβη στην έκδοση οδηγιών προς όλες τις ∆.Ο.Υ., για την εφαρµογή της Απόφασης και την περαιτέρω επίλυση προβληµάτων, σχετικά µε την αναβίωση της επιχείρησης.

Σχόλια