Εφαρμογή δικαστικής απόφασης από OTA

0

Πρωτοβάθμιο δικαστήριο αναγνώρισε ότι περισσότερες διαδοχικές συμβάσεις εργαζόμενων σε φορέα Δήμου της Αττικής, συνιστούν στην πραγματικότητα εξαρχής μια ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Επομένως, ο Δήμος, έχει υποχρέωση να συνεχίσει να απασχολεί τους εργαζόμενους, στη ίδια θέση και με την ίδια ειδικότητα, καταβάλλοντας τους τις αποδοχές που σύμφωνα με το νόμο αντιστοιχούν στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους.

Η απόφαση έγινε αμετάκλητη καθώς ο Δήμος αποφάσισε να μην ασκήσει ένδικα μέσα. Έθεσε όμως ως προϋπόθεση οι εργαζόμενοι να παραιτηθούν από κάθε άλλη σχετική οικονομική αξίωση, με υπεύθυνες δηλώσεις, τις οποίες υπέγραψαν όλοι εκτός από έναν εργαζόμενο.

Στη συνέχεια, ο Δήμος σύστησε προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου παραλείποντας τον εργαζόμενο αυτόν, με την αιτιολογία ότι δεν υπέγραψε αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση παραίτησης από τυχόν αξιώσεις του.

Κατόπιν υποβολής αναφοράς από τον ενδιαφερόμενο, ο Συνήγορος επισήμανε προς τον Δήμο ότι η υποχρέωση συμμόρφωσης της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, όπως προκύπτει από το Σύνταγμα και τις διατάξεις του ν. 3068/2002, είναι απόλυτη και δεν εξαρτάται από οποιαδήποτε προϋπόθεση ή αίρεση.

Τυχόν συμφωνίες των διαδίκων κατά το στάδιο άσκησης των ενδίκων μέσων περιορίζονται στο πεδίο αυτό, ανάγεται, δε, στην κρίση του ηττηθέντος διαδίκου να ασκήσει ή όχι τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα λαμβάνοντας υπόψη του όλα τα δεδομένα. Η ηττηθείσα διοίκηση δεν έχει, όμως, δυνατότητα να επιλέξει αν και σε ποιό βαθμό θα συμμορφωθεί με μια τελεσίδικη δικαστική απόφαση κατ’ επίκληση τέτοιου είδους συμφωνιών.

Σε συνέχεια της παρέμβασης του Συνηγόρου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ο Δήμος συμπεριέλαβε και τον αναφερόμενο συστήνοντας και γι’ αυτόν προσωποπαγή θέση, χωρίς να του ζητήσει να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση.

Σχόλια