Έγγραφο Υπ.Οικ. για εξάντληση των ενδίκων μέσων στις μονιμοποιήσεις συμβασιούχων από τις Νομαρχίες

0

Ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Πέτρος Δούκας, απέστειλε έγγραφο προς τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας, με το οποίο εφιστά την προσοχή τους για την πλήρη άσκηση των ένδικων μέσων σε πρωτόδικες δικαστικές αποφάσεις, που προβλέπουν τη μετατροπή συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Ο υφυπουργός απέστειλε έγγραφο προς τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στο οποίο σημειώνεται ότι «με αφορμή αποφάσεις δικαστηρίων σχετικών με τη μετατροπή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεων με μίσθωση έργου σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, οι οποίες περιέρχονται στην υπηρεσία μας για εκτέλεση, διαπιστώνεται ότι αρκετές Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις δεν ασκούν μέχρι εξαντλήσεως όλα τα ένδικα μέσα, με αποτέλεσμα αυτές να καθίστανται τελεσίδικες και άμεσα εκτελεστές σε βάρος του Δημοσίου».

Ο υφυπουργός σημειώνει ότι από την παράλειψη αυτή των φορέων προκαλείται σημαντική επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και τονίζει ότι οφείλουν να εξαντλούν όλα τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα για την προάσπιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.

Τέλος κ. Δούκας, επισημαίνει ότι πέραν των άλλων ευθυνών που έχουν οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού, του οποίου η σχέση εργασίας μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου με πρωτόδικες αποφάσεις για τις οποίες δεν ασκήθηκαν όλα τα ένδικα μέσα, θα βαρύνουν τους προϋπολογισμούς τους και όχι τον κρατικό προϋπολογισμό.