Εγγυήσεις υπέρ του οφειλέτη από αθέμιτες πρακτικές των εισπρακτικών εταιρειών

0

Δελτίο τύπου εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, με στόχο την ενημέρωση των καταναλωτών για τις αλλαγές που επέφερε το άρθρο 36 του ν. 4038/2012 στο καθεστώς και τη λειτουργία των εταιρειών ενημέρωσης των οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις (εισπρακτικές εταιρείες). Οι νέες διατάξεις τροποποιούν και συμπληρώνουν το προηγούμενο νομικό πλαίσιο του ν. 3758/2009 «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις».

Το νέο πλαίσιο εγγυάται ενισχυμένη προστασία της ιδιωτικής σφαίρας των οφειλετών από πρακτικές παρενόχλησης των εισπρακτικών εταιρειών. Σε αυτό σκοπούν συγκεκριμένες προβλέψεις, όπως η υποχρέωση των εταιρειών να ενημερώνουν τηλεφωνικά τον οφειλέτη μόνο μετά την πάροδο δέκα ημερών από τότε που η απαίτηση κατέστη ληξιπρόθεσμη και ο προσδιορισμός συγκεκριμένου ωραρίου (09.00 – 20.00) επικοινωνίας με τον οφειλέτη, που περιορίζεται μάλιστα μόνον στις εργάσιμες μέρες.

Ρυθμίζεται επιπλέον η καταγραφή και αποθήκευση της τηλεφωνικής επικοινωνίας για ένα έτος, προκειμένου να ελέγχεται η παραβίαση του νόμου σε περίπτωση καταγγελίας. Ο οφειλέτης σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ενημερώνεται για την καταγραφή και το σκοπό της, ενώ το περιεχόμενό της δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βάρος του. Άλλες διατάξεις για τη διευκόλυνση της διαπίστωσης παραβίασης του νόμου ορίζουν ότι οι εισπρακτικές εταιρείες υποχρεούνται να τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο τηλεφωνικών επικοινωνιών ενημέρωσης προς τον οφειλέτη και να χορηγούν τα στοιχεία αυτά είτε στον οφειλέτη, είτε στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, όποτε τους ζητείται. Εξάλλου, οι εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών οφείλουν και αυτές να χορηγούν χωρίς επιβάρυνση στον οφειλέτη ή στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή –κατόπιν καταγγελίας του οφειλέτη-, κατάσταση με τα συναφή δεδομένα της κίνησης των τηλεφωνικών συνδέσεων εντός δέκα ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης. Μαζί με τα δεδομένα αυτά οφείλουν να αποκαλύπτουν και τα αναγνωριστικά στοιχεία του κατόχου της τηλεφωνικής παροχής από την οποία πραγματοποιήθηκε η επικοινωνία με τον οφειλέτη.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, οι παραπάνω εγγυήσεις υπέρ του οφειλέτη θα εφαρμόζονται ευθέως και στην περίπτωση των δανειστών (π.χ. πιστωτικών ιδρυμάτων), εφόσον προβαίνουν και αυτοί σε επαναλαμβανόμενη ενημέρωση. Πέραν των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, που έχουν εγγραφεί στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, απαγορεύεται ρητά σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να προβαίνει σε ενημέρωση του καταναλωτή. Τέλος, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση, επιβάλλονται κυρώσεις – ενδεχομένως και από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα-,  σε όλους τους παραβάτες και όχι μόνον στις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών.

Στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι η σε κάθε περίπτωση προστασία του οφειλέτη από ενοχλητικές πρακτικές των εταιρειών ενημέρωσης, που συνίστανται είτε στις συνεχείς τηλεφωνικές κλήσεις ενημέρωσης, είτε στην τηλεφωνική επικοινωνία με απειλητικό, παραπλανητικό ή άλλως αθέμιτο περιεχόμενο. Η διασφάλιση των οφειλετών πλέον θα γίνεται έναντι οποιουδήποτε παραβιάζει το νόμο, είτε είναι πιστωτικό ίδρυμα-δανειστής, είτε εταιρεία ενημέρωσης, είτε οποιοσδήποτε τρίτος.

 

Σχόλια