spot_img
ΑρχικήLaw News Αποδοχή ή μη αλλοδαπών συμβολαιογραφικών πληρεξούσιων εγγράφων που έχουν συνταχθεί στην...

[ΕΓΚ.] Αποδοχή ή μη αλλοδαπών συμβολαιογραφικών πληρεξούσιων εγγράφων που έχουν συνταχθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία

[10092 ΕΞ. / 16-3-2022]
[Αποδοχή ή μη αλλοδαπών συμβολαιογραφικών πληρεξούσιων εγγράφων καθώς και ιδιωτικών πληρεξουσίων εγγράφων που έχουν συνταχθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία]

Α.Π.: 10092 ΕΞ 2022 – Αριθ. Φακ.: ΔΙΔΔΔΗ/Φ.18/οικ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πληροφορίες: Μ. Βοσκάκης – Λ. Λαμπρινίδης
E-mail:m.voskakis@mindigital.gr – l.lamprinidis@mindigital.gr

Θέμα: «Αποδοχή ή μη αλλοδαπών συμβολαιογραφικών πληρεξούσιων εγγράφων καθώς και ιδιωτικών πληρεξουσίων εγγράφων που έχουν συνταχθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία».

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Τόσο από υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου όσο και από πολίτες, υποβάλλονται, εγγράφως ή προφορικά, ερωτήματα, αναφορικά με την αποδοχή ή μη από νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα και των Ο.Τ.Α., συμβολαιογραφικών πληρεξούσιων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπούς συμβολαιογράφους στην αλλοδαπή. Με τα ως άνω πληρεξούσια, παρέχεται εξουσιοδότηση σε τρίτα πρόσωπα αντί του άμεσα ενδιαφερομένου ενεργώντας για λογαριασμό του, για τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών ενώπιον Διοικητικών Αρχών (βλ. διαδικασία υποβολής αίτησης, παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης κλπ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999-ΦΕΚ 45 Α’), όπως ισχύει.

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να αρθούν τυχόν αμφισβητήσεις, ώστε να εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία κατά ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο στην ημεδαπή, είχε ζητηθεί εγγράφως από τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το προκύπτον ζήτημα.

Σύμφωνα με τις σχετικές διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν, «προκειμένου να γίνει δεκτό στην Ελλάδα πληρεξούσιο, το οποίο έχει καταρτισθεί στην αλλοδαπή και σύμφωνα με τον προβλεπόμενο τύπο του δικαίου της πολιτείας στην οποία καταρτίσθηκε, εάν μεν η πολιτεία όπου καταρτίσθηκε το πληρεξούσιο έχει προσχωρήσει στην Σύμβαση της Χάγης του 1960, η οποία κυρώθηκε με τον Ν.1497/1984, πρέπει να φέρει την προβλεπόμενη από το νόμο αυτό επισημείωση (APOSTILLE), άλλως τη θεώρηση του Έλληνα Προξένου».

Συνεπώς, οι υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα και των Ο.Τ.Α. της Χώρας, οφείλουν να αποδέχονται τα συμβολαιογραφικά πληρεξούσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί στην αλλοδαπή, εφόσον πληρούν τις κατά τα ανωτέρω, προϋποθέσεις.

Παράλληλα, η Υπηρεσία μας, γίνεται αποδέκτης ερωτημάτων που αφορούν στην αποδοχή ή μη ιδιωτικών πληρεξουσίων εγγράφων που έχουν εκδοθεί στην Κύπρο, στο πλαίσιο της Κυπριακής έννομης τάξης και εν συνεχεία προσκομίζονται σε υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ως προς το θέμα αυτό, διευκρινίζουμε ότι δυνάμει της Σύμβασης Νομικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας σε θέματα Αστικού, Οικογενειακού, Εμπορικού και Ποινικού Δικαίου (την οποία η Ελληνική Δημοκρατία έχει κυρώσει με το ν. 1548/1985 (Α’ 95), και η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κυρώσει με το ν. 55/84) και ειδικότερα του εδαφίου (2) του άρθρου 12, όπως έχει ερμηνευτεί, οι εξουσιοδοτήσεις και τα πληρεξούσια που συντάσσονται στην Κύπρο είτε από δικηγόρους, είτε με φέρουσα βεβαίωση γνησίου υπογραφής από πιστοποιούντες υπαλλήλους, επισημειώνονται (Apostille) και ακολούθως προσκομίζονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις ελληνικές δημόσιες αρχές, ως έγγραφα τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία των ιδιωτικών εγγράφων, καθώς δεν θεωρούνται δημόσια έγγραφα σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία, ούτε μπορεί να λεχθεί ότι συντάσσονται από πρόσωπα, τα οποία θεωρούνται ως «δημόσια αρχή». (Σχετ. το με αριθ. πρωτ. Γ.Ε. 65/1983/2/29-11-2007 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας (Τομέας Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης), προς την Ελληνική Πρεσβεία στην Κύπρο).

Η παρούσα εγκύκλιος παρακαλούμε να κοινοποιηθεί σε όλες τις οργανικές μονάδες των Υπουργείων, Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, καθώς και στα εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Επίσης, οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, στα κατά περίπτωση εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, στα Ν.Π.Ι.Δ. και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ) του Κεφαλαίου Α” του Ν.3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α, εντός ή εκτός της Γενικής Κυβέρνησης.

Επιπλέον, παρακαλείται όπως το Υπουργείο Εσωτερικών κοινοποιήσει την παρούσα και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας, ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης όπως κοινοποιήσει την παρούσα και σε όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας για την ενημέρωση των δικηγόρων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία ή πρόσθετη διευκρίνιση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Lawjobs