Εγκρίθηκε η συγχώνευση Εθνικής – Eurobank

0

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την υπ. αριθμ. 562/VII/2013 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, υπό όρους, τη συγχώνευση των εταιρειών «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.».

Ειδικότερα, η συγκέντρωση αφορά την απόκτηση ελέγχου από την Εθνική Τράπεζα επί της Eurobank, μετά από υποβολή δημόσιας πρότασης από την πρώτη για την απόκτηση του συνόλου των ονομαστικών μετοχών της δεύτερης.Σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της συγκέντρωσης, τα μέρη ανέλαβαν τη δέσμευση να προβούν στη μεταβίβαση της συμμετοχής της Eurobank στην εταιρεία Cardlink σε τρίτο αγοραστή και παράλληλα, δεσμεύθηκαν να λύσουν τριμερείς συμβάσεις σχετικά με την παροχή υπηρεσιών αποδοχής καρτών.

Επίσης, τα μέρη συμφώνησαν να ληφθούν πρόσθετα μέτρα προστασίας μέχρι την εκποίηση της εν λόγω μετοχικής συμμετοχής ώστε να διασφαλιστεί ότι θα αποτραπεί τυχόν κίνδυνος διάχυσης εμπιστευτικών και απόρρητων πληροφοριών από την, ή μέσω της, Cardlink προς τρίτους ή προς τη μητρική της εταιρεία.

Αναφορικά δε, με τα προϊόντα στεγαστικής πίστης, τα μέρη δεσμεύθηκαν να εξασφαλίζουν το δικαίωμα των πελατών τους να επιλέγουν απρόσκοπτα και χωρίς να υπόκεινται σε διακριτική μεταχείριση, ασφαλιστική εταιρία στις συμβάσεις δανείων, στις οποίες αυτά ζητούν ασφαλιστική κάλυψη κατά πυρός, σεισμού και συναφών κινδύνων ενυπόθηκου ακινήτου.

Τέλος, σημειώνεται ότι αποφασίστηκε, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τους ως άνω

Σχόλια