Εγκύκλιος 14/2013 περί αποστολής στατιστικών συμβολαιογραφικών πράξεων έτους 2012

0

Σε συμπλήρωση του στατιστικού πίνακα συμβολαιογραφικών πράξεων για το έτος 2012 καλούνται με την ως άνω εγκύκλιο οι συμβολαιογράφοι της επικράτειας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Μαϊου 2013.

Η αποστολή μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά.
Υπενθυμίζεται τέλος ότι η υποβολή του ετήσιου στατιστικού πίνακα και η παροχή των ζητούμενων στοιχείων στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 15 του Ν. 2830/2000 «Περί Κώδικα Συμβολαιογράφων» και των Ν.Δ. 3627/1956, Ν. 2392/1996 και Ν.3470/2006

Σχόλια