ΕΦΚΑ: Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων Α.Ε. των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά επί κομίστρω με αυτοκίνητα Δ.Χ.

0

Αθήνα, 20/2/2019 – Αρ.πρωτ.:Δ.ΑΣΦ./1/215048

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18
10432 Αθήνα
Πληροφορίες: Β. Ρεσίτη
Τηλέφωνο: 210 – 5285580
fax:210 – 5229840
e-mail:tm.asfalisis@efka.gov.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: “Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων Ανωνύμων Εταιρειών των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης”

Σχετ.: Το αρ.πρωτ.Δ.ΑΣΦ./1069/1315813/6-11-2018 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών και Ελέγχων

Με το αρ.πρωτ. Δ.15/Γ/οικ.5222/125/2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών της Γ.Γ.Κ.Α., παρέχονται διευκρινίσεις για τη συνδυαστική εφαρμογή του άρθρου 39 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, και της περ.γ΄της παρ.2 του άρθρου 1 του Π.Δ.258/2005, όπως ισχύει, σχετικά με την ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων ΚΤΕΛ Α.Ε., των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης.

Η Υπηρεσία μας ήδη εργάζεται στην κατεύθυνση της έκδοσης νεότερων οδηγιών.

Μέχρι την έκδοσή τους, αναστέλλεται η εφαρμογή των οδηγιών που δόθηκαν με το ως άνω σχετικό γενικό έγγραφο.

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜ. ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ