Εγκύκλιος για την πειθαρχική, ποινική και αστική ευθύνη των υπαλλήλων της ΓΓΔΕ

0

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε Eγκύκλιο, με την οποία αποσαφηνίζεται το νομικό πλαίσιο για τα είδη ευθύνης που φέρουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και τα αντίστοιχα δικαιώματα και τους μηχανισμούς άμυνας που διαθέτουν για την υπεράσπισή τους.

Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος της εγκυκλίου γίνεται αναφορά στη γενική υποχρέωση των υπαλλήλων να υπακούουν στις εντολές των προϊσταμένων τους, όπως αυτή καθορίζεται στον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, ενώ στο δεύτερο μέρος αναλύεται η διαδικασία και οι συνέπειες της πειθαρχικής ή διοικητικής, της ποινικής και της αστικής ευθύνης που φέρουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Μάλιστα, για την καλύτερη κατανόηση όλων των σχετικών θεμάτων παρατίθενται πραγματικά παραδείγματα στοιχειοθέτησης της αντίστοιχης ευθύνης από τη νομολογία.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις περιπτώσεις προσωπικής αστικής ευθύνης των υπαλλήλων έναντι
των πολιτών σε εξαιρετικές περιπτώσεις: α)σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Διοικητικού Εφετείου και β) σε περίπτωση που έχουν διαπράξει πράξεις διαφθοράς ή έχουν παραλείψει να λάβουν μέτρα προκειμένου να αποτρέψουν πράξεις διαφθοράς.

Επίσης, οι υπάλληλοι της ΓΓΔΕ, που είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση χρημάτων ή τίτλων που ενσωματώνουν απαιτήσεις του Δημοσίου, υπέχουν ιδιαίτερη ευθύνη, η οποία συνίσταται στην ευθύνη τους έναντι του Δημοσίου, με την προσωπική τους περιουσία, σε περίπτωση ελλείμματος ή αχρεώστητης καταβολής ποσών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τις διατάξεις του Ν. 4270/2014.
 

 

Σχόλια