Η Eγκύκλιος για την προστασία μισθών και συντάξεων από την κατάσχεση

0

Με την σχετική εγκύκλιο, γνωστοποιούνται οι αλλαγές που επήλθαν στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και ενημερώνονται οι οφειλέτες ότι προκειμένου να προστατεύσουν τον μισθό ή τη σύνταξή τους από την κατάσχεση, θα πρέπει να δηλώσουν τον μισθοδοτικό ή συνταξιοδοτικό τους λογαριασμό στο σύστημα Taxis.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η διαδικασία με την οποία θα γνωστοποιείται ο προστατευόμενος τραπεζικός λογαριασμός, θα γίνει γνωστή με νέα εγκύκλιο.

Τα βασικότερα σημεία της εγκυκλίου είναι τα εξής:

Αυξάνεται από 300 σε πεντακόσια 500 ευρώ, το ποσό της οφειλής για το οποίο δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Αναγκαστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί μέχρι και 6/4/2014, για ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά το χρόνο επιβολής τους, μικρότερες του ανωτέρω ποσού των 500 ευρώ, αίρονται μόνο εφόσον υποβληθεί αίτηση από τον οφειλέτη.

Δεν χωρεί κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών είναι μικρότερο των 1.500 ευρώ.

Στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση επί του 1/4 αυτών, το εναπομένον όμως ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 1.500 ευρώ. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης του Δημοσίου λαμβάνει σύνταξη ή μισθό ή ασφαλιστικό βοήθημα από δύο ή περισσότερους φορείς, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό αυτών και επιτρέπεται η κατάσχεση του ¼ αυτών, όμως το εναπομένον ποσό από το σύνολο τους να μην είναι μικρότερο των 1.500 ευρώ.

Η νέα διάταξη δεν ισχύει αυτοδίκαια,δεδομένου, ότι προϋπόθεση για την εφαρμογή της είναι η υποβολή αίτησης του οφειλέτη και δεν έχει αναδρομική ισχύ.

Θεσπίζεται ακατάσχετο ποσό κατάθεσης σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα.
Δηλαδή θεσπίζεται το ακατάσχετο καταθέσεων για ένα και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό σε πιστωτικά ιδρύματα για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα μέχρι το ποσό των 1.500 ευρώ.

Προκειμένου να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη διάταξη απαιτείται να υποβληθεί ηλεκτρονική δήλωση στο πληροφοριακό σύστημα Taxis, με την οποία γνωστοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ένας μοναδικός λογαριασμός.

 

Σχόλια