Εγκύκλιος για τόνωση της ανταγωνιστικότητας

0

Με μια νέα πρωτοβουλία που θα αναληφθεί και θα υλοποιηθεί από τη δημόσια διοίκηση, δηλαδή την έκδοση μιας εγκυκλίου μέσω της οποίας τα υπουργεία και γενικότερα ο δημόσιος τομέας θα πρέπει να ακολουθούν αρχές και διαδικασίες καλής νομοθέτησης ο Υπουργός Ανάπτυξης και η κυβέρνηση πρόκειται να στηρίξουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Η εγκύκλιος θα αφορά τη διαδικασία κατά την οποία πριν από την οριστική κατάρτιση ενός νομοσχεδίου θα μελετώνται οι επιπτώσεις που τα συγκεκριμένα μέτρα μπορεί να έχουν στη λειτουργία της επιχείρησης και την τυχόν επιβάρυνσή της.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των στοιχείων τα οποία επηρεάζουν το κόστος έναρξης ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος στην Ελλάδα υπάρχει και το κόστος των κανονιστικών διαδικασιών το οποίο, ειδικά στη φάση έναρξης μιας επιχείρησης, είναι σημαντικό.

Για τον παραπάνω λόγο είναι αναγκαία η απλούστευση των χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτούνται για την έναρξη μιας επιχείρησης.

Σχόλια