Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για την φορολόγηση της υπεραξίας μετοχών και τίτλων

0

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 42 και 43 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την υποπαρ. Δ1 της παρ. Δ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 και το άρθρο 88 του Ν.4316/2014, σχετικά με την φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, φόρο με συντελεστή 15% για την υπεραξία μετοχών και άλλων τίτλων θα κληθούν να πληρώσουν οι επενδυτές με τη φετινή φορολογική δήλωση για τις πωλήσεις τίτλων που πραγματοποίησαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2014, αρκεί να κατέχουν τουλάχιστον το 0,5% των μετοχών μιας εισηγμένης στο χρηματιστήριο επιχείρησης και να έχουν αποκτήσει τις μετοχές μετά την 1η Ιανουαρίου 1999.

Ειδικότερα, σε φόρο εισοδήματος με συντελεστή 15% υπάγεται η υπεραξία που αποκτούν οι φορολογούμενοι από την μεταβίβαση:

α) μετοχών σε εταιρεία μη εισηγμένη σε χρηματιστηριακή αγορά,
β) μετοχών και άλλων κινητών αξιών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά, εφόσον ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον μισό τοις εκατό (0,5%),
γ) μεριδίων ή μερίδων σε προσωπικές εταιρείες,
δ) κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων ή εταιρικών ομολόγων,
ε) παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Ως μεταβίβαση θεωρείται και η εισφορά των παραπάνω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας. Σε περίπτωση που οι παραπάνω τίτλοι αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, φορολογούνται μόνο εφόσον οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά.

Ακολουθεί το κείμενο της εγκυκλίου:

 

 

6ΓΓ2Η-Ω0Θ 2.pdf

Σχόλια