Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για το νέο πιστοποιητικό Ε.Ν.Φ.Ι.Α.

0

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε στις 02/01 Eγκύκλιο σχετικά με το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, το οποίο ισχύει από το 2015 και εξής. Η εγκύκλιος προβλέπει την διαδικασία και τον τρόπο χορήγησής του πιστοποιητικού, ποιά έτη αφορά, ποιός είναι ο υπόχρεος έκδοσής του καθώς και άλλες λεπτομέρειες.

Το άρθρο 54Α του Ν. 4174/2013 ορίζει ότι είναι αυτοδικαίως άκυρη κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία με την οποία συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται, από οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα επί ακινήτου ή παρέχεται δικαίωμα προσημείωσης ή υποθήκης σε αυτό, αν δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται από το συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο που συντάσσει, πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης, με το οποίο πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο, με τα ίδια στοιχεία, περιλαμβάνεται στη δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθώς και ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλει, ή νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το συγκεκριμένο ακίνητο και έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις, έχει ρυθμίσει ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι υπόχρεος για τα πέντε (5) προηγούμενα έτη.

Σύμφωνα με το κείμενο της εγκυκλίου, το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. εκδίδεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, εκτός από τις κατωτέρω περιπτώσεις:
α. Πιστοποιητικό,το οποίο χορηγείται για αποβιώσαντα.
β. Πιστοποιητικό νομικών προσώπων για τα έτη 2010 έως και 2013.
γ. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε φορολογούμενο, ο οποίος έχει ανεξόφλητες ληξιπρόθεσμες οφειλές ΦΑ.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α..
δ. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται με παρακράτηση του αναλογούντος φόρου.
ε. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί για τη λήψη του με ειδικό προς τούτο πληρεξούσιο
 

Τέλος, στη σχετική εγκύκλιο περιλαμβάνονται και πέντε υποδείγματα, τα οποία αποτελούν υπόδειγμα της αίτησης χορήγησης πιστοποιητικού, υπόδειγμα πιστοποιητικού του Ν. 4174/2013, υπόδειγμα αίτησης στην περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει ανεξόφλητες οφειλές Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α., που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής και υποδείγματα σε περίπτωση που δεν έχει εξοφληθεί ο αναλογούν Φ.Α.Π. ή Ε.Ν.Φ.Ι.Α. πριν τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου
 

Σχόλια