Εγκύκλιος του υπ. Οικονομικών για τη μεταφορά του τέλους ακινήτων στις ΔΟΥ

0

Οι σχετικές αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ, ενώ σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής του απαιτούμενου ποσού οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να αποκόψουν το τέλος από το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, καταβάλλοντας το ποσό των 50 ευρώ. Το υπόλοιπο χρέος βεβαιώνεται στην εφορία.

Ειδικότερα, στην Εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, παρέχονται αναλυτικές οδηγίες στις Εφορίες για τη βεβαίωση και είσπραξη του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.) για το 2012, και στην οποία επισημαίνονται κατά περίπτωση τα εξής: – Εάν ο υπόχρεος του ακινήτου δικαιούται πλήρη απαλλαγή, υποβάλει αίτηση διαγραφής του τέλους στην αρμόδια ΔΟΥ, προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα σε αυτή δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που η αίτηση γίνει δεκτή, συντάσσεται απόφαση απαλλαγής, η οποία καταχωρείται αμέσως στο πρόγραμμα του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. έτους 2012 και δεν απαιτείται η καταβολή κάποιου ποσού Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. από τον υπόχρεο. – Εάν ο υπόχρεος δικαιούται την καταβολή Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. µε μειωμένο συντελεστή, υποβάλει αίτηση επανακκαθάρισης του τέλους µε μειωμένο συντελεστή, προσκομίζοντας και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Η ∆ΟΥ, εφόσον κάνει δεκτή την αίτηση, προβαίνει σε νέα εκκαθάριση. Στη συνέχεια, ο υπόχρεος καταβάλει την τρέχουσα δόση και τις τυχόν ληξιπρόθεσμες, όπως έχουν προκύψει μετά τη νέα εκκαθάριση, καταχωρείται ο αριθμός διπλοτύπου στην εφαρμογή Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. έτους 2012 και το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται στις δόσεις που υπολείπονται στη ∆ΟΥ

Εγκύκλιος του υπ. Οικονομικών για τη μεταφορά τους τέλους ακινήτων στις ΔΟΥ

Σχόλια