Εγκύκλιος του Υφυπουργού Εσωτερικών για το προσωπικό του Δημοσίου

0

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του υφυπουργού Εσωτερικών Γιώργου Ντόλιου, επιδιώκεται από την κυβέρνηση, η συγκέντρωση στοιχείων για τις προσλήψεις και αποχωρήσεις του τακτικού προσωπικού για το α’ τρίμηνο του 2011. Ειδικότερα, με τη συγκεκριμένη Εγκύκλιο η κυβέρνηση ζητά από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, τα σχετικά στοιχεία προκειμένου να εφαρμοστεί το μέτρο του ένα προς πέντε, «πρέπει στο τέλος κάθε τριμήνου να αποστέλλεται εγκαίρως ο συνολικός αριθμός των αποχωρήσεων και των προσλήψεων τακτικού προσωπικού (μόνιμοι και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) καθώς και οι υπηρετούντες στο τέλος του τριμήνου». Στην ίδια εγκύκλιο σημειώνεται επίσης ότι, εκτός των βασικών στοιχείων (προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπηρετούντες) θα καταχωρίζονται και στοιχεία μετατάξεων και μεταφοράς προσωπικού τόσο στο στενό δημόσιο τομέα (δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ) όσο και στο διευρυμένο δημόσιο τομέα (ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ κ.λπ.). Υπενθυμίζεται δε ότι οι μετατάξεις μάλιστα από το διευρυμένο δημόσιο τομέα προς τις υπηρεσίες του Δημοσίου θεωρούνται νέες προσλήψεις, και ως τέτοιες θα καταχωρούνται στις σχετικές καταστάσεις.

Σχόλια