Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ για ασυμβίβαστα των Ελεγκτών Δόμησης και Ενεργειακών Επιθεωρητών

0

Στην υπ. αριθμ οικ.958  διευκρινιστική Εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις», παρέχονται οι σχετικές οδηγίες για τις ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με τις ιδιότητες του Ελεγκτή Δόμησης και του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

Ειδικότερα, ο νόμος προβλέπει ότι ασυμβίβαστες με τις παραπάνω ιδιότητες είναι οι ιδιότητες του δημοσίου υπαλλήλου, του υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. ή του υπαλλήλου του ευρύτερου δημοσίου τομέα με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται επίσης ότι για το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ισχύουν οι ορισμοί του ν.3310/2005 περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ώστε οι απασχολούμενοι με κάθε μορφή σχέσης εργασίας στους φορείς που εμπίπτουν σε αυτούς τους ορισμούς να εμπίπτουν στην απαγόρευση άσκησης του έργου του Ελεγκτή Δόμησης ή του Ενεργειακού Επιθεωρητή. Σημειωτέον ότι και οι εργαζόμενοι στις Ανεξάρτητες Αρχές περιλαμβάνονται στην παραπάνω απαγόρευση. Η απαγόρευση δεν αφορά όσους είναι συμβεβλημένοι με το Δημόσιο ή με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με σύμβαση έργου.

Σχόλια