Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών για την Οδηγία σχετικά με την παροχή υπηρεσιών

0

Με εγκύκλιό του που αποστέλλεται σε όλα τα Υπουργεία, τις Διευθύνσεις Απλούστευσης Διαδικασιών και τις Διευθύνσεις Νομοθετικού Συντονισμού το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί την εφαρμογή Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες και την ενσωμάτωση της στην ελληνική έννομη τάξη.

Στην εγκύκλιο υπογραμμίζεται ότι στόχος της Οδηγίας είναι ο συντονισμός, σε κοινοτικό επίπεδο, του εκσυγχρονισμού των εθνικών συστημάτων που ρυθμίζουν τη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών μέσω της προσαρμογής των νομοθεσιών, από τα κράτη – μέλη της Ε.Ε., σύμφωνα με κοινές αρχές και κοινό χρονοδιάγραμμα.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η υποχρέωση των κρατών – μελών να απλουστεύουν τις διαδικασίες και τις διατυπώσεις που ισχύουν προκειμένου να διευκολύνεται η πρόσβαση σε μια δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών και στην άσκησή της. Ακόμη, προβλέπεται η απλούστευση των συστημάτων αδειοδότησης, η κατάργηση απαιτήσεων της υπηρεσίας, η μείωση διαδικασιών και διατυπώσεων, η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης των διοικητικών συναλλαγών αιτήσεων από τις καθύλην υπηρεσίες με στόχο όχι μόνο την απλούστευση και την κατάργηση δικαιολογητικών αλλά και τον επανασχεδιασμό των προϋποθέσεων, του χρόνου και των διαδικασιών χορήγησης των αδειών.

Σχόλια