spot_img
ΑρχικήLaw NewsΕγκύκλιος: Έναρξη εφαρμογής της ψηφιοποίησης των δηλώσεων γέννησης

Εγκύκλιος: Έναρξη εφαρμογής της ψηφιοποίησης των δηλώσεων γέννησης

Εγκύκλιος του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

11/05/2020

“Έναρξη καθολικής εφαρμογής της Ψηφιοποίησης της διαδικασίας δήλωσης γέννησης

[ 11528 ΕΞ 2020 – Αριθ. Φακ.: ΔΙΔΔΔΗ/Φ.20 ]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου
Τ.Κ.: 101 63, Καλλιθέα
Πληροφορίες: Σ. Παπαδάκη
Τηλέφωνο: 210-9098172
E-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Έναρξη καθολικής εφαρμογής της Ψηφιοποίησης της διαδικασίας δήλωσης γέννησης».

Όπως είναι ήδη γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4659/2020 (ΦΕΚ Α’2ΐ) και την υπ’ αρ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/490 (ΦΕΒ Β’404) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας, θεσμοθετήθηκε η ψηφιοποίηση της διαδικασίας της δήλωσης γέννησης και προβλέφθηκε η δημιουργία σχετικής εφαρμογής υποσυστήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μητρώου Πολιτών.

Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 13 του ίδιου ως άνω νόμου, εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης, δηλαδή μέχρι τις 10-5-2020, όλα τα μαιευτήρια, δημόσια ή ιδιωτικά, ή και μαιευτικές κλινικές/τμήματα νοσοκομείων οφείλουν να έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την απόκτηση πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή της δήλωσης γέννησης.

Στο χρονικό μεσοδιάστημα, οι υπηρεσίες σας ενημερώθηκαν με την υπ’ αρ. ΓΓΨΔΑΔ/16/13-02-2020 σχετική εγκύκλιο και με τη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, οι ορισμένοι χρήστες και οι διαχειριστές των Νοσοκομείων- Μαιευτικών κλινικών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα έχουν πλέον αποκτήσει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα ebabys, στην οποία δηλώνονται ηλεκτρονικά οι γεννήσεις.

Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας της δήλωσης γέννησης αποτελεί σημαντική μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία απλούστευσης, καθώς περιλαμβάνει την κατάργηση πλήθους διαδικασιών και κατά συνέπεια επισκέψεων των ενδιαφερομένων σε επιμέρους δημόσιες υπηρεσίες, βελτιώνοντας την καθημερινότητα του πολίτη.

Κατ’ ουσία πλήθος διαδικασιών έχει προβλεφθεί να ολοκληρώνεται πλέον από ένα μοναδικό σημείο επαφής (Υπηρεσία μιας Στάσης), εντός του χώρου, όπου γεννήθηκε το κάθε παιδί. Και τούτο επειδή, ακολούθως, με την οριστικοποίηση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το αρμόδιο ληξιαρχείο αποδίδεται ΑΜΚΑ στο νεογνό μέσω του συστήματος απόδοσης ΑΜΚΑ της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., για την χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας, ενώ επίσης, ενεργοποιείται δυνατότητα αίτησης επιδόματος γέννησης.

Κατόπιν των ανωτέρω και για την μεγιστοποίηση του οφέλους από την εν λόγω απλουστευτική δράση, εφιστούμε την προσοχή όλων σας, ως υπόχρεων φορέων στην ανωτέρω κείμενη νομοθεσία, για την πιστή εφαρμογή της διαδικασίας ηλεκτρονικής καταχώρισης δηλώσεων γέννησης, μέσω της πλατφόρμας ebabys, προκειμένου να περιοριστεί η επίσκεψη του γονέα για το γεγονός της γέννησης τέκνου του στο μαιευτήριο και μόνο.

Περαιτέρω, εν μέσω λήψης έκτακτων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας από τη διασπορά της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, αλλά και της ολοένα αυξανόμενης ανάγκης να διεκπεραιώνουν οι πολίτες τις υποθέσεις τους και να συναλλάσσονται με τους φορείς του δημόσιου τομέα και όχι μόνο, εξ αποστάσεως και κάνοντας χρήση ΤΠΕ, προκειμένου να καταστεί εφικτός ο στόχος της επικοινωνίας, χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου, κρίνεται επιβεβλημένη η καθολική εφαρμογή του νέου μέτρου για την αποφυγή συγχρωτισμού των γονέων στα ληξιαρχεία και στις λοιπές υπηρεσίες.

Ως εκ τούτου, καλούνται όλα τα μαιευτήρια/κλινικές, δημόσια/ες και ιδιωτικά/ες, από τις 11-05-2020 και εφεξής να καταχωρούν τις δηλώσεις γέννησης αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ebabys και όσοι εξ’ αυτών δεν έχουν για οποιονδήποτε λόγο ολοκληρώσει τις σχετικές ενέργειες παρά τα οριζόμενα στην ως άνω κοινή υπουργική απόφαση και δεν κάνουν μέχρι σήμερα χρήση της πλατφόρμας, να προχωρήσουν άμεσα και χωρίς καμία υπαίτια καθυστέρηση στη διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρισης των δηλώσεων γέννησης.

Εξυπακούεται δε ότι κατά την καταχώριση έκαστης δήλωσης οι γονείς υποχρεούνται να προσκομίζουν ΜΟΝΟ τα ταυτοποιητικά τους έγγραφα και κανένα άλλο δικαιολογητικό (σχετ αρ. 4 της ΚΥΑ υπ’ αρ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/490/10-2- 2θ).

Η Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται να κοινοποιήσει την παρούσα σε όλα τα Ληξιαρχεία της Χώρας προς ενημέρωση.

Προσδοκούμε στην ανταπόκρισή σας για την πιστή και ομοιόμορφη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, και τη συνδρομή όλων στη γενικότερη προσπάθεια που καταβάλλεται για την επίσπευση του διοικητικού έργου και τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων για πολίτες και εν μέσω μιας ιδιαίτερα δύσκολης για τη χώρα μας συγκυρίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ”

Lawjobs