Εγχειρίδιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. και το Συμβούλιο της Ευρώπης

0

O  Οργανισμός   Θεμελιωδών   Δικαιωμάτων   της    Ευρωπαϊκής  Ένωσης   (FRA)   από κοινού με το  Συμβούλιο της Ευρώπης εξέδωσαν εγχειρίδιο σχετικά με το  δίκαιο της προστασίας  των  προσωπικών δεδομένων. Το εγχειρίδιο παρουσιάζει με συστηματικό τρόπο την  ισχύουσα  νομοθεσία της Ευρωπαϊκής   Ένωσης  και   του  Συμβουλίου  της Ευρώπης,   καθώς και   τη   σημαντικότερη   νομολογία   των  δύο  Δικαστηρίων,  του Ευρωπαϊκού   Δικαστηρίου    Ανθρωπίνων   Δικαιωμάτων    και   του   Δικαστηρίου  της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί ευσύνοπτο και εύληπτο εργαλείο βασικής αναφοράς για τους νομικούς  της  πράξης. Στελέχη  της  Αρχής  Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού Χαρακτήρα   συνέβαλαν   στην   επιμέλεια  της μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα. Επισημαίνεται   ότι  οι   απόψεις   που  εκφράζονται  δεν  δεσμεύουν  την  Αρχή  καθώς και  ότι  για  επιμέρους  ζητήματα  απαιτείται  ασφαλώς  επιπλέον  έρευνα ή αναζήτηση εξειδικευμένης γνώσης.

Το  εγχειρίδιο   είναι  διαθέσιμο  στα ελληνικά  και  σε  τέσσερις  ακόμη  γλώσσες

 

Σχόλια