Ειδική έκθεση για τις διακρίσεις λόγω φύλου στην εργασία, από τον «Συνηγόρου του Πολίτη»

0

Ειδική έκθεση έδωσε στη δημοσιότητα η ανεξάρτητη διοικητική αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» με τίτλο «Φύλο και Εργασιακές Σχέσεις 2011». Στην φετινή έκθεση της Αρχής γίνεται μία πρώτη αποτίμηση της επίδρασης της οικονομικής κρίσης στις διακρίσεις λόγω φύλου από την εμπειρία του «Συνηγόρου» ως φορέα παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην εργασία.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζονται στην έκθεση, εντός του 2011 οι καταγγελίες για διακρίσεις σε βάρος εργαζομένων γυναικών στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν σημαντικά (53 τοις εκατό από 37 τοις εκατό το 2010) στο σύνολο των υποθέσεων αυτής της κατηγορίας, που ανήλθαν σε περίπου 300. Καθώς ο αριθμός των γυναικών που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας είναι αυξημένος, οι γυναίκες είναι πιο εκτεθειμένες απ’ ότι στο παρελθόν σε μη αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης, ιδίως κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης ή κατά την επιστροφή μετά από άδεια μητρότητας, ενώ πιέζονται από τους εργοδότες τους να δεχθούν ελαστικότερες μορφές απασχόλησης που δεν τους εξασφαλίζουν τα προς τα ζην.

Στην έκθεση γίνεται επιπλέον μία πρώτη αποτίμηση της συνεργασίας του «Συνηγόρου» με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), όσον αφορά την μεσολάβηση για την επίλυση διαφορών στον ιδιωτικό τομέα.

Σχόλια