Ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το “Φύλο και τις εργασιακές σχέσεις”

0

Ο Συνήγορος του Πολίτη έδωσε στη δημοσιότητα ειδική έκθεση για το «Φύλο και τις εργασιακές σχέσεις» [PDF], στην οποία αποτυπώνονται τα συμπεράσματα από τον έλεγχο της εφαρμογής της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών στην εργασία.

Ειδικότερα, εξετάζονται τα θέματα της καταγγελίας συμβάσεων εργασίας, της μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας, της επαγγελματικής εξέλιξης, του ύψους των αμοιβών και τέλος, των περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης.

Οι υποθέσεις τις οποίες χειρίστηκε ο Συνήγορος στο πεδίο της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών κατά το 2012, σε μεγάλο βαθμό αντανακλούν την ένταση των προβλημάτων που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση στις εργασιακές σχέσεις. Η ανεργία και η απασχόληση σε επισφαλείς μορφές εργασίας, παραμένουν υψηλότερες στις γυναίκες. Διαπιστώνεται δε, πως εκείνες που βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή έχουν μόλις επιστρέψει από άδεια μητρότητας, διατρέχουν μεγαλύτερους κινδύνους να υποστούν τα παραπάνω ενδεχόμενα. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους και η καταχρηστική μονομερής επιβολή εκ περιτροπής απασχόλησης αποτελούν επιμέρους εκφράσεις του φαινομένου της άνισης μεταχείρισης των γυναικών στον εργασιακό χώρο. Επίσης, η εμπειρία των μελών της Ανεξάρτητης Αρχής καταδεικνύει ότι οι εργαζόμενες συχνά προσπαθούν να διευθετήσουν το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει η καταστρατήγηση του νόμου εκ μέρους του εργοδότη απευθείας με εκείνον και σε πολλές περιπτώσεις δέχονται, κατ’ ουσίαν, την παραβίαση των εργασιακών τους δικαιωμάτων προκειμένου να μην απολέσουν τη θέση εργασίας τους. Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, η σημασία της εξωδικαστικής διαμεσολάβησης μέσω του Συνηγόρου προσλαμβάνει ξεχωριστό ειδικό βάρος, πολλώ δε μάλλον λόγω του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού των εργαζομένων που αδυνατούν να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη για οικονομικούς λόγους.

Τέλος, σημειώνεται ότι στο δημόσιο τομέα θα αναμενόταν να θεωρείται αυτονόητη η εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για την ίση μεταχείριση. Ωστόσο, όχι σπάνια, η νομοθεσία αυτή παρακάμπτεται στην πράξη, γεγονός που δημιουργεί μια σειρά προβλημάτων.

Σχόλια