Ειρ. Αθηνών 241/2016: αίτηση μεταρρύθμισης και κούρεμα οφειλής κατά 98 τοις εκατό

0

Ο δανειολήπτης είχε λάβει δάνεια πιστωτικών καρτών συνολικού ύψους 75.702,69 ευρώ. Είναι έγγαμος, υπερήλικας, με δύο ενήλικα παιδιά και σοβαρά προβλήματα υγείας. Ορίσθηκε αρχικώς να καταβάλλει το ποσό των 332 ευρώ μηνιαίως για πέντε έτη καθώς το υπόλοιπο ποσό της σύνταξής του (1000 ευρώ) κρίθηκε απολύτως αναγκαίο για την κάλυψη των βιοτικών του αναγκών. Ητοι , επιδικάστηκε η συνολική καταβολή του ποσού των 19.920 ευρώ

Λόγω των περαιτέρω περικοπών που υπέστη η σύνταξή του κατάθεσε αίτηση μεταρρύθμισης της εν λόγω απόφασης. Η δεύτερη απόφαση 241/1754/2016 αναφέρει χαρακτηριστικά : ” Συνεπώς, εφόσον δεν αποδείχθηκε ότι πέραν της μείωσης των ατομικών εισοδημάτων του αιτούντος  υπήρξε κάποια άλλη μεταβολή στο οικογενειακό του εισόδημα, καθ’ όσον η σύζυγός του εξακολουθεί να μην έχει εισοδήματα, ή στις βιοτικές ανάγκες το ίδιου και της συζύγου του και λαμβανομένου υπόψη ότι μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας δεν αναμένεται βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης, καθόσον οι συντάξεις του δεν προσδοκάται να επανέλθουν στα αρχικά τους επίπεδα δεδομένης της δυσχερούς δημοσιονομικής κατάστασης των ασφαλιστικών οργανισμών , κρίνεται ότι θα πρέπει να να τροποποιηθεί η ρύθμιση των οφειλών του που ορίστηκε με την ανωτέρω απόφαση ως προς το ύψος των μηνιαίων καταβολών και να μειωθεί αυτό στο ποσό των 40 ευρώ μηνιαίως. Ο ισχυρισμός της παρασταθείσας πιστώτριας ότι θα πρέπει να επανεκτιμηθεί το ύψος των βιοτικών αναγκών του αιτούντος, χωρίς όμως να επικαλείται μεταβολή αυτών δεν είναι νόμιμος, καθόσον τούτο αποτελεί αιτίαση κατά τις προαναφερθείσας απόφασης αναφερόμενη σε πραγματική πλημμέλεια αυτής, για την οποία η τελευταία μπορεί μπορεί αν προσβληθεί μόνο με ένδικα μέσα ενώ δεν μπορεί να εξετασθεί στα πλαίσια της παρούσας δίκης, όπου ερευνάται η μεταρρύθμισή της λόγω μεταβολής ουσιωδών περιστατικών μετά την έκδοσή της. Κατόπιν τούτου θα πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή εν μέρει και ως ουσιαστικά βάσιμη  και να τροποποιηθεί η ρύθμιση χρεών του αιτούντος κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.”

Σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης διατάχτηκε η καταβολή του ποσού των 40 ευρώ για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται από την έκδοση της δεύτερης αυτής απόφασης (Φεβρουάριος 2016) έως το Φεβρουάριο του 2019. Επομένως ο δανειολήπτης από το αρχικό ποσό των 75.702,69 ευρώ θα πληρώσει το ποσό των 1.440 ευρώ, οπότε η αρχική του οφειλή προκύπτει ότι είχε κούρεμα 98% επί της αρχικής οφειλής.

Ειρ. Αθηνών 241/2016: αίτηση μεταρρύθμισης και κούρεμα οφειλής κατά 98 τοις εκατό by LawNet on Scribd

Ειρ. Αθηνών 241/2016: αίτηση μεταρρύθμισης και κούρεμα οφειλής κατά 98 τοις εκατό by LawNet on Scribd