Ειρ. Ιεράπετρας: Απόφαση μηδενικών δόσεων για χρέος 250.000 ευρώ

0

Το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας με την με ημερ 11-09-2014  απόφασή του,  στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, ορίζει την καταβολή “μηδενικών δόσεων”, για οικογένεια αγροτών, για το χρονικό διάστημα δύο ετών και συγκεκριμένα από τον Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι 23-09-2016.  

Ειδικότερα, οι δανειολήπτες,  ηλικίας 48 ετών ο σύζυγος και 41 ετών η  σύζυγος, χωρίς τέκνα  και οι δύο αγρότες, εργάζονται μαζί σε αγροτεμάχια που ανήκουν στην πλήρη κυριότητα της  συζύγου.  Το  μηνιαίο κόστος διαβίωσης  τους, όπως δηλώνουν στην αίτηση  τους, ανέρχεται
στο ποσό των 1000,00 ευρώ.

Το συνολικό εισόδημα του συζύγου, μέχρι το έτος 2013 ήταν μηδενικό και της συζύγου ήταν 7.861,82 ευρώ. Μετά την αφαίρεση των απολύτως αναγκαίων δαπανών διαβίωσης και λόγω ανεπαρκών εισοδημάτων τους, έχουν περιέλθει σε αδυναμία πληρωμής των δόσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που απορρέουν από τις πιστωτικές συμβάσεις, με τις Τράπεζες.  
Με την με ημερ. 11-09-2014, απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής,  η οικογένεια των αγροτών δεν υποχρεούται σε σχετικές καταβολές για δύο έτη, ενώ συγχρόνως δεν κινδυνεύει να χάσει κανένα περιουσιακό στοιχείο, ιδίως την πρώτη κατοικία, η κυριότητα της οποίας ανήκει και στους δύο συζύγους.

Πιο συγκεκριμένα  και σύμφωνα με την ανακοίνωση της  ́Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας οι εν λόγω καταναλωτές – δανειολήπτες είναι μέλη, το συνολικό χρέος των ανωτέρω και στις δυο πιστώτριες Τράπεζες, φθάνει στο ποσό των  247.559,57 ευρώ ενώ το εισόδημα που διαθέτουν είναι μόνο  7.861.82 ευρώ, από την σύζυγο.  

Τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν οι ανωτέρω είναι τα εξής:

α) 1/2  κυριότητας ο κάθε σύζυγος ενός διαμερίσματος 104,12 τ.μ

β)  Η σύζυγος  1) πλήρη κυριότητα αγροτεμαχίου 3 στρεμμάτων 2) Την υψηλή κυριότητα αγροτεμαχίου 200 τ.μ 3) πλήρη κυριότητα αγροτεμαχίου 2 στρεμμάτων επί του οποίου υπάρχει θερμοκήπιο 1,5 στρεμμάτων και ελαιόδεντρα  4) και άλλα αγροτικά ακίνητα εξ αδιαιρέτου

γ)
Ι.Χ αυτοκίνητο κυριότητας κατά 50% εκάστου.

Το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του προδικαστικού συμβιβασμού, μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του  Ν. 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου και αφού διαπίστωσε ότι η οικογένεια των δανειοληπτών  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010,  εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα στερούμενα πτωχευτικής ικανότητας, που έχουν ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους, τους χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, η οποία ισχύει μέχρι 23-09-2016 με το παρακάτω περιεχόμενο:

1. Ορίζει μηδενικές καταβολές, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των Τραπεζών, για χρονικό διάστημα μέχρι 23-09-2016.  

2. Διατάσσει τη μη καταβολή δόσεων, από  τους αιτούντες στις πιστώτριες τους, για το παραπάνω χρονικό διάστημα δηλ. μέχρι 23-09 -2016

3. Απαγορεύει προσωρινά, μέχρι  στις 23-09-2016, ημερομηνία που έχει οριστεί  δικάσιμος , την έναρξη ή τη συνέχιση διαδικασίας  αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας των αιτούντων,  καθώς ακόμα απαγορεύει στους δανειολήπτες  κάθε πραγματική και νομική μεταβολή της περιουσιακής τους κατάστασης, μέχρι τη νέα κρίση του Δικαστηρίου αυτού.

Συμπερασματικά, για την  Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή, την εξωδικαστική προσπάθεια για τα μέλη της, η απόφαση αυτή θεωρείται μια θετική απόφαση , είναι  σύμφωνη με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, καθώς  ο δικαστής κατανοώντας την οικονομική δυσκολία της οικογένειας των αγροτών καθορίζει “Μηδενικές Δόσεις” προστατεύοντας παράλληλα την υπόλοιπη περιουσία τους για το διάστημα των δύο ετών. 

Σχόλια