Έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής σχετικά με το σχέδιο νόμου για το ωράριο

0

Η Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών της Βουλής, στην Έκθεσή της επί του σχετικού σχεδίου νόμου επισημαίνει την ανάγκη περαιτέρω διευκρινίσεων σχετικά με την ώρα έναρξης λειτουργίας των καταστημάτων στο πλαίσιο του νέου ωραρίου.

Η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής σημειώνει ότι επειδή στην υπό ψήφιση διάταξη γίνεται λόγος για πλαίσιο ωραρίου, θα ήταν σκόπιμο να διευκρινισθεί και το όριο έναρξης λειτουργίας των καταστημάτων. Επίσης, σε ό,τι αφορά τη διάταξη που δίνει τη δυνατότητα κατά περιοχές παράτασης του ωραρίου, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης των ενδιαφερομένων οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων, στην Έκθεση σημειώνεται ότι θα μπορούσε να διευκρινισθεί το είδος των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων στις οποίες πρέπει να ζητηθεί να εκφράσουν γνώμη.

Επίσης, στο ίδιο νομοσχέδιο παρατηρείται ότι, ενώ για τους κατόχους άδειας πλανόδιου εμπορίου ισχύει η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα αναπλήρωσής τους από συγγενικά πρόσωπα σχετικά με τις άδειες για το πλανόδιο εμπόριο, δεν υφίσταται αντίστοιχη πρόβλεψη για τους κατόχους άδειας στάσιμου εμπορίου.

Τέλος, στην Έκθεση σημειώνεται ότι δεν είναι ευκρινές, εάν τα πρόστιμα που υπολογίζονται με βάση το τζίρο μιας επιχείρησης, στην περίπτωση που αφορούν όμιλο επιχειρήσεων, υπολογίζονται με βάση το συνολικό τζίρο του ομίλου, ή αποκλειστικά με εκείνον της συνδεδεμένης με τον όμιλο, παραβατικής επιχείρησης.

Σχόλια