Έκδοση φορολογικής ενημερότητας από συμβολαιογράφους και ΚΕΠ

0

Το έργο προβλέπει την προσαρμογή της πιστοποίησης των φορέων του Δημοσίου, των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των συμβολαιογράφων προκειμένου να καταστεί εφικτή η λήψη αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, για λογαριασμό των πολιτών. Στο ίδιο έργο περιλαμβάνεται η προσαρμογή και άλλων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα εξυπηρετούν τους πολίτες στη διευθέτηση των φορολογικών τους υποθέσεων.