Έκκληση για τροποποίηση φορολογικών διατάξεων για την αγορά πρώτης κατοικίας

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε στην Ελλάδα επίσημο αίτημα για την τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων, βάσει των οποίων παρέχεται στους μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων για την αγορά πρώτης κατοικίας, χωρίς όμως να παρέχεται η ίδια απαλλαγή στους αγοραστές πρώτης κατοικίας που δεν διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα αλλά προτίθενται να εγκατασταθούν μελλοντικά στη χώρα αυτή.
Επιπλέον, η Ελλάδα καλείται να καταργήσει τις διακρίσεις που συνίστανται στην, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, απαλλαγή των Ελλήνων υπηκόων που διαμένουν στο εξωτερικό από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων σε περίπτωση αγοράς πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα, χωρίς όμως να παρέχεται η ίδια απαλλαγή σε αλλοδαπούς.
Το εν λόγω αίτημα έχει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης, η οποία αποτελεί το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει που προβλέπεται δυνάμει του άρθρου 226 της συνθήκης. Εάν η Ελλάδα δεν τροποποιήσει τις νομοθετικές της διατάξεις εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο.