Εκλογές Δικαστικών Υπαλλήλων τον Οκτώβριο

0

Την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018 θα διεξαχθούν οι εκλογές των Δικαστικών Υπαλλήλων της Χώρας.

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπ. Δικαιοσύνης :

1) Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 9 του ν. 2993/2002, των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της χώρας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων καθώς και του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 18 Οκτωβρίου 2018, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1 των υπουργικών αποφάσεων αριθμ. 123818/15.11.1994 (ΦΕΚ 861/τ. Β’/18.11.1994) και αριθμ. 110723/12.10.1994 (ΦΕΚ 788/Β’/20.10.1994), όπως τροποποιήθηκαν με την αριθμ. 123290/5.8.2002 (ΦΕΚ 1083/B’/21.8.2002) όμοια.

2) Ορίζουμε ότι: η σύνταξη των πινάκων εκλογέων θα γίνει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2018, η τοιχοκόλληση και ανακοίνωση αυτών θα γίνει μέχρι 17 Σεπτεμβρίου 2018. Η υποβολή των αιτήσεων και ενστάσεων θα γίνει μέχρι 24 Σεπτεμβρίου 2018, η εξέτασή τους μέχρι 1 Οκτωβρίου 2018 και η οριστικοποίηση των πινάκων εκλογέων θα γίνει στις 8 Οκτωβρίου 2018. Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει μέχρι 17 Σεπτεμβρίου 2018, η κατάρτιση των πινάκων υποψηφίων θα γίνει μέχρι 21 Σεπτεμβρίου 2018 και η τοιχοκόλλησή τους μέχρι 24 Σεπτεμβρίου 2018. Η υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων υποψηφίων θα γίνει μέχρι 1 Οκτωβρίου 2018, η εξέτασή τους από την Εφορευτική Επιτροπή μέχρι 7 Οκτωβρίου 2018 και η τοιχοκόλληση των οριστικοποιημένων πινάκων υποψηφίων θα γίνει μέχρι 8 Οκτωβρίου 2018. Οι Εφορευτικές Επιτροπές καταρτίζονται μέχρι 17 Σεπτεμβρίου 2018. Μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2018 πρέπει να έχουν παραληφθεί τα ψηφοδέλτια, οι οριστικοί κατάλογοι και όλο το εκλογικό υλικό από όλες τις υπηρεσίες.

3) Ορίζουμε ότι η θητεία των αιρετών εκπροσώπων που θα εκλεγούν λήγει στις 30 Ιουνίου 2020.

4) Ορίζουμε ότι έως την ανάδειξη νέων αιρετών εκπροσώπων θα συμμετέχουν στα ως άνω Υπηρεσιακά Συμβούλια οι αιρετοί εκπρόσωποι που ανεδείχθησαν από τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018 Με εντολή Υπουργού

Ο Γενικός Γραμματέας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

ΦΕΚ Β’ 3709

Σχόλια