Εκλογική άδεια για τους έμμισθους δικηγόρους που είναι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι

0

Ο δικαστικός αντιπρόσωπος, που ορίζεται για την σύννομη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, ασκεί τα καθήκοντά του ως δημόσιος λειτουργός και μάλιστα με Διαταγή Δημόσιας Αρχής. Συνεπώς, ο δικηγόρος που τελεί σε σχέση έμμισθης εντολής είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό Τομέα και έχει διοριστεί ως δικαστικός αντιπρόσωπος, όχι απλώς δικαιούται, αλλά υποχρεούται να μην προσέλθει στον τόπο εργασίας του κατά τις ημέρες εκείνες, που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση του κατά ως άνω δημοσίου καθήκοντός του.

Στην εκλογική νομοθεσία υπάρχουν διατάξεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με την χορήγηση ειδικής άδειας με αποδοχές, που καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβαση τους στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος και την επιστροφή τους απ` αυτόν. Ο χρόνος της άδειας αυτής δεν συνυπολογίζεται στο χρόνο της κανονικής άδειας που δικαιούνται. Δυνάμει της αναλογικής εφαρμογής του άρθρου 46 παρ. 1 του Κώδικα των Δικηγόρων, οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν και για τους έμμισθους δικηγόρους. Σύμφωνα δε με την με αρ. πρωτ. 894/13/12-1-2015 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ Β΄ 18/12-1-2015) για τους τελούντες σε σχέση εξαρτημένης εργασίας, όπου εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εργασίας, οι προβλεπόμενες ημέρες αδείας για κάθε Κυριακή εκλογών είναι (1) μία εργάσιμη ημέρα, εάν η χιλιομετρική απόσταση για τον τόπο άσκησης του δικαιώματος είναι από 201 – 400 χλμ, (2) δύο εργάσιμες ημέρες εάν υπερβαίνει τα 400 χλμ., ενώ εάν ο τόπος μετάβασης είναι νησί, τότε κρίνεται κατά περίπτωση ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες, χωρίς να δύναται να υπερβαίνει τις (3) τρεις εργάσιμες ημέρες.

Ο δικηγόρος που διορίζεται δικαστικός αντιπρόσωπος,τακτικός ή αναπληρωματικός, οφείλει να βρίσκεται τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών, δηλαδή από την Παρασκευή στον τόπο διορισμού του, σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 13 π.δ. 26/2012.

Επιπλέον, ο δικαστικός αντιπρόσωπος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τον εκλογικό σάκο μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας και της διαλογής των ψηφοδελτίων στον αρμόδιο Πρωτοδικείο, σύμφωνα με τι άρθρο 93 π.δ. 26/2012, κάτι που λαμβάνει χώρα συνήθως τις πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας των εκλογών, δηλαδή την Δευτέρα. Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση, υποχρεωτικά πρέπει να χορηγηθεί άδεια τουλάχιστον για την επόμενη ημέρα των εκλογών. Εάν οι έμμισθοι δικηγόροι έχουν διορισθεί εκτός του νομού, όπου παρέχουν τις νομικές τους υπηρεσίες, η εν λόγω άδεια θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και την Παρασκευή προ των εκλογών, ανεξαρτήτως της χιλιομετρικής απόστασης.

 

Σχόλια