Εκτελεστότητα πίνακα κατάταξης δανειστών στην αναγκαστική και διοικητική εκτέλεση

0

Σύμφωνα με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις σε περίπτωση άσκησης ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης δανειστών ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων αναστέλλεται η εκτέλεση αυτού ως προς τους δανειστές των οποίων προσβάλλεται η κατάταξη μέχρι να τελεσιδικήσει η ανακοπή. Επιπλέον, ενοποιείται στο εξής το θεσμικό πλαίσιο ως προς την εκτελεστότητα (τελεσιδικία) του πίνακα κατάταξης σε περίπτωση άσκησης ανακοπής κατ’ αυτού ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, κατ’ αντιστοιχία με ό,τι ισχύει στις όμοιες περιπτώσεις, όταν δικάζονται από τα πολιτικά δικαστήρια (άρθρα 980 παρ. 2 ΚΠολΔ και 58 του ΚΕΔΕ).

Σχετικό έγγραφο