Εκτός εκλογικών καταλόγων τα άτομα για τα οποία ανακλήθηκε η απόφαση καθορισμού ιθαγενείας

0

Εγκύκλιο απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών, με την οποία επισημαίνεται ότι θα πρέπει να αφαιρεθούν από τους εκλογικούς καταλόγους τα ονόματα εκείνων των ατόμων, για τα οποία ισχύει ανάκληση της απόφασης καθορισμού της ιθαγένειάς τους, έτσι ώστε να μην έχουν δικαίωμα ψήφου στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου 2007.

Οι προσεχείς εκλογές θα διενεργηθούν με βάση τους εκλογικούς καταλόγους που περιλαμβάνουν τις μεταβολές που έχουν συντελεστεί μέχρι 30.6.2007 στους οποίους πιθανόν να περιλαμβάνονται άτομα, για τα οποία έχουν ανακληθεί μετά την 30η – 6-2007 οι αποφάσεις καθορισμού της ιθαγένειάς τους και συνεπώς πρέπει να διαγραφούν από τους εκλογικούς καταλόγους.

Το υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους ΓΓ Περιφερειών να κοινοποιούν άμεσα στους οικείους ΟΤΑ, τις αποφάσεις με τις οποίες ανακαλούνται οι διαπιστωτικές πράξεις καθορισμού ιθαγένειας, προκειμένου να διαγραφούν τα άτομα αυτά, ενώ καλεί και τους νομάρχες να συμπεριλαμβάνουν στους εκλογικούς σάκους και έγγραφό τους με τα ονόματα εκείνων για τους οποίους ανακλήθηκαν οι αποφάσεις καθορισμού της ιθαγένειάς τους, ώστε οι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι να μην τους επιτρέψουν να ψηφίσουν.

Ωστόσο, σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά προσέλθουν στα εκλογικά τμήματα για να ψηφίσουν, προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο δικαστικής απόφασης, περί αναστολής ισχύος της οικείας πράξης, τότε θα τους επιτραπεί η άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.