Έλεγχος για τα υψηλόμισθα στελέχη του Δημοσίου

0

Με έγγραφό του προς τη Διεύθυνση Επιθεώρησης του υπουργείου Οικονομικών, ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας, Γιώργος Σχοινιωτάκης, ζητεί τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου για την τελευταία εξαετία στην ΕΡΤ Α.Ε., τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τις ΔΕΚΟ, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους κρατικούς οργανισμούς. Ο κ. Σχοινιωτάκης τονίζει ότι οι αποδοχές των εργαζομένων στις εταιρείες και τους οργανισμούς που θα ελεγχθούν, δεν μπορεί να ξεπερνούν τις αποδοχές του προέδρου του Αρείου Πάγου, που ανέρχονται στα 6.090 ευρώ. Σε περίπτωση, που ορισμένοι έλαβαν αποδοχές πάνω από αυτές του προέδρου του Αρείου Πάγου, πρέπει “σε βάρος τους να εκδοθούν καταλογιστικές πράξεις για το επιπλέον ποσό και να κηρυχθούν οι συμβάσεις του άκυρες”. Ακόμη, ο κ. Σχοινιωτάκης ζητεί να ελεγχθεί εάν υπάρχουν πολυθεσίτες και αν υποβάλλεται η προβλεπόμενη δήλωση πολυθεσίας, αλλά και να αναζητηθεί, στις περιπτώσεις αυτές, αν οι αποδοχές τους υπερβαίνουν αυτές του προέδρου του ΑΠ, προκειμένου να επιστρέψουν τα επιπλέον ποσά. Ειδικά για την ΕΡΤ, ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας ζητεί να ελεγχθεί η νομιμότητα όλων των συμβάσεων, αν δηλαδή είχε διενεργηθεί σχετικός διαγωνισμός ή πρόκειται για απευθείας αναθέσεις, πρακτική που είναι άκυρη και παράνομη. Για τις συμβάσεις που ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ. Ο κ. Σχοινιωτάκης ζητεί να ελεγχθεί αν προηγήθηκε της υπογραφής τους ο “προσυμβατικός προληπτικός έλεγχος” από το Ελεγκτικό Συνέδριο, που επιβάλλει ο νόμος.;

Σχόλια