Έλεγχος γνησιότητας αδειών οδήγησης

0

Ο Συνήγορος του Πολίτη, σε δυο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, παρενέβη επιτυχώς, με αποτέλεσμα την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν κατά τον έλεγχο γνησιότητας αδειών οδήγησης. Και στις δύο περιπτώσεις κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες και ενθάρρυνε τη συνεργασία τους με τις αντίστοιχες υπηρεσίες χωρών του εξωτερικού.

Στην πρώτη περίπτωση, πολίτης κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγκατεστημένος στη Σίφνο από το 2017, απευθύνθηκε μέσω ΚΕΠ στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Κυκλάδων (Περιφερειακή Ενότητα Μήλου) για την αντικατάσταση της άδειας οδήγησης του –που είχε εκδοθεί στη Μάλτα- με ελληνική.

Η αρμόδια υπηρεσία ενήργησε εγκαίρως για τη διενέργεια του αναγκαίου ελέγχου γνησιότητας της άδειας οδήγησης και προέβη στην αποστολή αιτήματος μέσω του αντίστοιχου ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού συστήματος (RESPER). ωστόσο, δεν ενημέρωσε τον ενδιαφερόμενο ότι η απάντηση μέσω του συστήματος ήταν αρνητική – κατά παράβαση της υποχρέωσης της Διοίκησης για έγγραφη απάντηση στα αιτήματα των πολιτών εντός προθεσμίας 50 ημερών.

Ο Συνήγορος επισήμανε ότι στην προκειμένη περίπτωση, πέρα από την υποχρέωση έγγραφης απάντησης, θα πρέπει –ανεξαρτήτως της αρχικής αρνητικής απάντησης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος- να εξαντληθούν τα περιθώρια επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία της Μάλτας, προκειμένου να ληφθεί η αναγκαία απάντηση περί της γνησιότητας της άδειας οδήγησης.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, η αρμόδια υπηρεσία, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, επικοινώνησε απευθείας με την αρμόδια υπηρε- σία της Μάλτας. Εν τέλει δόθηκε θετική απάντηση για τη γνησιότητα της άδειας οδήγησης του ενδιαφερομένου και εξαλείφθηκε κάθε εμπόδιο για τη διαδικασία ανανέωσής της.

Στη δεύτερη περίπτωση, πολίτης, μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, ζήτησε την εσπευσμένη μεσολάβηση του Συνηγόρου προς αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς εξέπνεε η προθεσμία που του είχε τεθεί από δημόσια αρχή της χώρας που διαμένει για την χορήγηση βεβαίωσης απόδειξη της «γνησιότητας» της άδειας οδήγησης που κατείχε και είχε εκδοθεί από αρμόδια ελληνική υπηρεσία.

Παρόλο που με την αναφορά του ο πολίτης δεν παρείχε στην Ανεξάρτητη Αρχή επαρκή στοιχεία για την άσκηση των διαμεσολαβητικών της αρμοδιοτήτων, διαπιστώθηκε ότι η «καθυστέρηση» που ο πολίτης επικαλούνταν στην αναφορά του δεν οφειλόταν σε υπαιτιότητα της αρμόδιας δημόσιας υπηρεσίας. Αντίθετα, οφειλόταν σε υπαιτιότητα της Ελληνικής Πρεσβείας της χώρας που διαμένει ο πολίτης, η οποία είχε αποστείλει το αίτημά του για χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης σε αναρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Ο Συνήγορος, με την αμέριστη συνεργασία της αρμόδιας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, κατάφερε το αίτημα του πολίτη να εξεταστεί και να διεκπεραιωθεί αυθημερόν την καταληκτική ημερομηνία που είχε τεθεί από τη δημόσια υπηρεσία της χώρας του εξωτερικού. Η βεβαίωση περί της «γνησιότητας» της άδειας οδήγησης εστάλη από την ανωτέρω
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών στην Ελληνική Πρεσβεία της χώρας που διαμένει ο πολίτης την ημέρα εξέτασης του αιτήματος, αρχικά ηλεκτρονικά και στη συνέχεια ταχυδρομικά.