Εμπορικά Σήματα – Κοινή ανακοίνωση για γενικές ενδείξεις επικεφαλίδων των κλάσεων

0

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Στις 19/06/2012 το Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτήματα:

1 – Η οδηγία 2008/95 πρέπει να ερμηνευτεί αποδίδοντας την έννοια ότι απαιτεί να προσδιορίζονται από τον αιτητή/αιτούντα με επαρκή βαθμό σαφήνειας και ακρίβειας τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τα οποία ζητείται η προστασία του εμπορικού σήματος, προκειμένου να είναι οι αρμόδιες αρχές και οι οικονομικοί φορείς σε θέση, επί αυτής της βάσης μόνον, να καθορίζουν την έκταση της προστασίας που παρέχει το εμπορικό σήμα·

2 – Η οδηγία 2008/95 πρέπει να ερμηνευτεί αποδίδοντας την έννοια ότι δεν αντιτίθεται στη χρήση των γενικών ενδείξεων των επικεφαλίδων των κλάσεων της ταξινομήσεως της Νίκαιας προκειμένου να προσδιορίζονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες για τα οποία ζητείται η προστασία του εμπορικού σήματος, εφόσον ένας τέτοιος προσδιορισμός είναι αρκετά σαφής και ακριβής·

3 – O αιτητής /αιτών για καταχώρηση εθνικού εμπορικού σήματος που χρησιμοποιεί όλες τις γενικές ενδείξεις της επικεφαλίδας μίας συγκεκριμένης κλάσης της ταξινομήσεως της Νίκαιας για να προσδιορίσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία ζητείται η προστασία του εμπορικού σήματος πρέπει να διευκρινίζει κατά πόσον η αίτησή του προτίθεται να αφορά το σύνολο των ταξινομημένων στον αλφαβητικό κατάλογο της κλάσης αυτής προϊόντων ή υπηρεσιών, ή ορισμένα μόνον εκ των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών. Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά μόνο ορισμένα εκ των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών, ο αιτητής/αιτών υποχρεούται να διευκρινίσει σε ποια εμπίπτοντα στην κλάση αυτή προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία προτίθεται να ζητηθεί προστασία.

Η απόφαση αυτή επηρεάζει την πρακτική που ακολουθούν τα εθνικά γραφεία εμπορικών σημάτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και, με σκοπό την εδραίωση της ασφάλειας δικαίου στους κόλπους του συστήματος των εμπορικών σημάτων προς όφελος των χρηστών του, ζητά ουσιαστικά να υπάρξει σύγκλιση όσον αφορά την ερμηνεία των γενικών ενδείξεων των επικεφαλίδων των κλάσεων της ταξινόμησης της Νίκαιας. Με την επιφύλαξη της εκάστοτε εθνικής νομοθεσίας, των αποφάσεων των εθνικών δικαστηρίων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, προηγούμενων ανακοινώσεων που δεσμεύουν το αντίστοιχο εθνικό γραφείο εμπορικών σημάτων, αναγνωρίζεται ευρέως ότι ασφάλεια δικαίου για τις αρμόδιες αρχές και τους επιχειρηματίες θα εξασφαλιστεί μόνο μέσω συνεργασίας για την εναρμονισμένη εφαρμογή της εν λόγω απόφασης.

Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, τα εθνικά γραφεία εμπορικών σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεργάζονται για τη διαμόρφωση κοινού πεδίου όσον αφορά την κατανόηση των απαιτήσεων που είναι αναγκαίες για την επίτευξη σαφήνειας και ακρίβειας στον προσδιορισμό των προϊόντων και των υπηρεσιών που απαριθμούνται σε αιτήσεις, καθώς και για την ανάπτυξη ενός ενιαίου συνόλου κριτηρίων τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο μεταγενέστερης κοινής ανακοίνωσης.

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, τα εθνικά γραφεία εμπορικών σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολοκλήρωσαν ήδη την επανεξέταση όλων των γενικών ενδείξεων των επικεφαλίδων των κλάσεων της Νίκαιας σε μια προσπάθεια να καθορίσουν ποιες από τις ενδείξεις είναι αρκούντως σαφείς και ακριβείς. Από την επανεξέταση προέκυψε ότι οι πέντε γενικές ενδείξεις που παρατίθενται αναλυτικά ακολούθως δεν είναι σαφείς και ακριβείς και δεν μπορούν, ως εκ τούτου, να γίνουν αποδεκτές χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις. Οι υπόλοιπες γενικές ενδείξεις κρίθηκαν αποδεκτές. Περαιτέρω, επιτεύχθηκε συμφωνία ως προς τους λόγους για τους οποίους δεν κρίθηκε σαφής και ακριβής κάθε μία από τις πέντε μη αποδεκτές γενικές ενδείξεις των επικεφαλίδων των κλάσεων της Νίκαιας.

Η απόφαση θα εφαρμοστεί  εντός τριών μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας κοινής ανακοίνωσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί για τρεις επιπλέον μήνες.

Τα εθνικά γραφεία εμπορικών σημάτων συμφώνησαν να μην έχει η απόφαση αναδρομική ισχύ, ήτοι να μην απαιτείται η αυτεπάγγελτη τροποποίηση του μητρώου ως προς τις καταχωρίσεις που περιείχαν μία ή περισσότερες από τις εν λόγω μη αποδεκτές πέντε γενικές ενδείξεις πριν από την εφαρμογή της παρούσας ανακοίνωσης.

Εργαλεία όπως το TMclass μπορούν να βοηθήσουν στην αναζήτηση και στον εντοπισμό των αποδεκτών όρων.

Όσον αφορά το τρίτο ερώτημα, η κοινή ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης για την υπόθεση «IP Translator», παρέχει επισκόπηση του τρόπου με τον οποίον αντιμετωπίζει κάθε εθνικό γραφείο εμπορικών σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεκριμένα θέματα που άπτονται της εφαρμογής της εν λόγω απόφασης.

Τα εθνικά γραφεία εμπορικών σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν να συνεργάζονται στο πλαίσιο του προγράμματος σύγκλισης για την περαιτέρω βελτίωση της διαφάνειας και της προβλεψιμότητας προς όφελος τόσο των εξεταστών όσο και των χρηστών.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

* Στο παράρτημα παρατίθεται μια επισκόπηση των οριστικών ημερομηνιών εφαρμογής σε κάθε γραφείο.
Κατάλογος γραφείων τα οποία αφορά η εφαρμογή της απόφασης:
AT, BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LV, LT, MT, NO, OHIM, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

Ως γενικές ενδείξεις νοούνται οι φράσεις που εμφανίζονται στις επικεφαλίδες των κλάσεων και χωρίζονται μεταξύ τους με άνω τελείες. Για παράδειγμα, η κλάση 13 αποτελείται από τέσσερις γενικές ενδείξεις: «πυροβόλα όπλα;»,· «πυρομαχικά και βλήματα;»,· «εκρηκτικά;»· και «πυροτεχνήματα».

Οι 204 γενικές ενδείξεις των επικεφαλίδων των κλάσεων της ταξινόμησης της Νίκαιας εξετάστηκαν βάσει των απαιτήσεων περί σαφήνειας και ακρίβειας. Πέντε εξ αυτών κρίθηκαν ότι στερούνται της απαιτούμενης σαφήνειας και της ακρίβειας για τον προσδιορισμό του πεδίου προστασίας που παρέχουν και δεν μπορούν, ως εκ τούτου, να γίνουν αποδεκτές χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις. Οι εν λόγω γενικές ενδείξεις παρατίθενται ακολούθως επισημασμένες με έντονους χαρακτήρες.

• Κλάση 7 – Μηχανές και μηχανήματα κατεργασίας
• Κλάση 37 – Επισκευές
• Κλάση 37 – Υπηρεσίες εγκαταστάσεων
• Κλάση 40 – Επεξεργασία υλικών
• Κλάση 45 – Υπηρεσίες προσωπικού και κοινωνικού χαρακτήρα προσφερόμενες από τρίτους προς κάλυψη ατομικών αναγκών

Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δυνατό να θεωρηθεί ως αρκούντως σαφές και ακριβές ένα τμήμα γενικής ένδειξης εφόσον χρησιμοποιείται μεμονωμένα, π.χ. στη γενική ένδειξη «Μηχανές και μηχανήματα κατεργασίας», η περιγραφή «μηχανήματα κατεργασίας» γίνεται αποδεκτή μεμονωμένα καθώς περιγράφει συγκεκριμένο τύπο προϊόντων. Όπου ισχύει αυτό, το τμήμα της γενικής ένδειξης επισημαίνεται με γκρι χαρακτήρες. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν πάντως για τη φράση «μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις.».

Ακολούθως παρατίθενται οι λόγοι για τους οποίους δεν είναι σαφής και ακριβής κάθε μία από τις πέντε γενικές ενδείξεις των επικεφαλίδων των κλάσεων της ταξινόμησης της Νίκαιας.

• Κλάση 7 – Μηχανές και μηχανήματα κατεργασίας – Δεδομένης της ανάγκης για σαφήνεια και ακρίβεια, ο όρος «μηχανές» δεν προσδιορίζει με σαφήνεια ποιες μηχανές καλύπτονται. Οι μηχανές ενδέχεται να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά ή διαφορετικούς σκοπούς, να απαιτούν πολύ διαφορετικά επίπεδα τεχνικών ικανοτήτων και τεχνογνωσίας για την παραγωγή ή/και τη χρήση τους, να απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες καταναλωτών, να πωλούνται μέσω διαφορετικών καναλιών πωλήσεων και να σχετίζονται, επομένως, με διαφορετικούς τομείς της αγοράς.

• Κλάση 37 – Επισκευές – Δεδομένης της ανάγκης για σαφήνεια και ακρίβεια, ο όρος αυτός δεν προσδιορίζει με σαφήνεια ποιες υπηρεσίες παρέχονται, καθώς αναφέρει απλώς ότι πρόκειται για υπηρεσίες επισκευών χωρίς να καθορίζει ποια προϊόντα επισκευάζονται. Δεδομένου ότι τα επισκευαζόμενα προϊόντα ενδέχεται να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, οι υπηρεσίες επισκευής εκτελούνται από παρόχους υπηρεσιών με διαφορετικά επίπεδα τεχνικών ικανοτήτων και τεχνογνωσίας και πιθανώς σχετίζονται με διαφορετικούς τομείς της αγοράς.

• Κλάση 37 – Υπηρεσίες εγκαταστάσεων – Δεδομένης της ανάγκης για σαφήνεια και ακρίβεια, ο όρος αυτός δεν προσδιορίζει με σαφήνεια ποιες υπηρεσίες παρέχονται, καθώς αναφέρει απλώς ότι πρόκειται για υπηρεσίες εγκαταστάσεων χωρίς να καθορίζει ποια προϊόντα εγκαθίστανται. Δεδομένου ότι τα προϊόντα που προορίζονται για εγκατάσταση ενδέχεται να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, οι υπηρεσίες εγκαταστάσεων εκτελούνται από παρόχους υπηρεσιών με διαφορετικά επίπεδα τεχνικών ικανοτήτων και τεχνογνωσίας και ενδεχομένως σχετίζονται με διαφορετικούς τομείς της αγοράς.

• Κλάση 40 – Επεξεργασία υλικών – Δεδομένης της ανάγκης για σαφήνεια και ακρίβεια, ο όρος αυτός δεν προσδιορίζει με σαφήνεια ποιες υπηρεσίες παρέχονται. Ασάφεια επικρατεί και ως προς τη φύση της επεξεργασίας και τα υπό επεξεργασία υλικά. Οι υπηρεσίες αυτές καλύπτουν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που επιτελούνται από διαφορετικούς παρόχους υπηρεσιών επί υλικών με διαφορετικά χαρακτηριστικά, απαιτούν πολύ διαφορετικά επίπεδα τεχνικών ικανοτήτων και τεχνογνωσίας και σχετίζονται ενδεχομένως με διαφορετικούς τομείς της αγοράς.

• Κλάση 45 – Υπηρεσίες προσωπικού και κοινωνικού χαρακτήρα προσφερόμενες από τρίτους προς κάλυψη ατομικών αναγκών – Δεδομένης της ανάγκης για σαφήνεια και ακρίβεια, ο όρος αυτός δεν προσδιορίζει με σαφήνεια ποιες υπηρεσίες παρέχονται. Οι υπηρεσίες αυτές καλύπτουν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που επιτελούνται από διαφορετικούς παρόχους υπηρεσιών, απαιτούν πολύ διαφορετικά επίπεδα τεχνικών ικανοτήτων και τεχνογνωσίας και σχετίζονται ενδεχομένως με διαφορετικούς τομείς της αγοράς.

Σχόλια